logo_POIIB-zpr-small

Aktualności

W nawiązaniu do Informacji o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 4/2023, w której przedstawialiśmy szczegóły nowelizacji rozporządzenia w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, publikujemy dzisiaj odpowiedzi Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej

Dnia 28.04.2023 r. zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw Komunikaty Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r., które wskazują dzień 1 sierpnia 2023 r. jako datę wdrożenia rozwiązań technicznych na potrzeby Centralnej Ewidencji Emisyjności

Z reguły staramy się ograniczać na tej stronie wiadomości o projektach aktach prawnych, gdyż jest ich dość sporo i mogłyby wprowadzać zbędny szum informacyjny. Tym razem zrobimy jednym tym artykułem

Na wstępie informujemy, że dnia 12.04.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane.

O tym jak istotne jest terminowe załatwianie spraw przekonał się organ AAB, który zbędnie przedłużył postępowanie o udzielenie pozwolenia na budowę, za co w efekcie organ drugiej instancji naliczył mu

Na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii udostępniono odpowiedzi na szereg pytań dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej. Obejmują one również zbliżającą się zmianę ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która nastąpi 28 kwietnia br. Z uwagi na szereg wątpliwości

Dnia 23.03.2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z

1. Czy istnieje możliwość dokonania poprawek w zatwierdzonym projekcie na etapie odwołania? Tak. W trakcie postępowania odwoławczego (tj. przed organem drugiej instancji) może dojść do sytuacji, w której projekt w

Podziemne sieci uzbrojenia terenu z reguły zwolnione są z obowiązku sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) oraz technicznego (PT) ze względu na treść art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego, który brzmi: „3b.

Od 1 marca 2023 r. każdy członek PIIB może uzyskać pomoc prawną, której zakres obejmuje problemy prawne dotyczące życia zawodowego inżyniera budownictwa, w szczególności: prawa budowlanego, administracyjnego, cywilnego – w zakresie

Dnia 15.02.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich

Jak już informowaliśmy – od dzisiaj, tj. 27 stycznia 2023 r., inwestor nowej inwestycji może założyć dziennik budowy w systemie EDB, czyli w postaci elektronicznej. Jakie się z tym wiążą konsekwencje

Skip to content