Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

Aktualności 

20 marca 2023
1. Czy istnieje możliwość dokonania poprawek w zatwierdzonym projekcie na etapie odwołania? Tak. W trakcie postępowania odwoławczego (tj. przed organem drugiej instancji) może dojść do sytuacji, w której projekt w postaci elektronicznej zatwierdzony przez organ pierwszej instancji może wymagać uzupełnienia
16 marca 2023
Podziemne sieci uzbrojenia terenu z reguły zwolnione są z obowiązku sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) oraz technicznego (PT) ze względu na treść art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego, który brzmi: „3b.     Przepisów ust. 3 pkt 2 i 3 nie stosuje się
01 marca 2023
Od 1 marca 2023 r. każdy członek PIIB może uzyskać pomoc prawną, której zakres obejmuje problemy prawne dotyczące życia zawodowego inżyniera budownictwa, w szczególności: prawa budowlanego, administracyjnego, cywilnego - w zakresie zgodności umów związanych z procesem inwestycyjnym w budownictwie lub
16 lutego 2023
Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 2/2023 Dnia 15.02.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich
26 stycznia 2023
Jak już informowaliśmy – od dzisiaj, tj. 27 stycznia 2023 r., inwestor nowej inwestycji może założyć dziennik budowy w systemie EDB, czyli w postaci elektronicznej. Jakie się z tym wiążą konsekwencje dla uczestników procesu budowlanego? Otóż kierownik budowy, kierownik robót

Pomoc & informacje

 


 

Data ostatniego ujednolicenia aktów prawnych: 17.09.2022 r.

 

Szukasz innego ujednoliconego przepisu? 

Informację o tekstach wszystkich aktualnych aktów prawnych dotyczących budownictwa znajdziesz na naszej stronie: narzędzia 

Budownictwo ogólnie

 • Ustawa - Prawo budowlane - link

 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - link

 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - link

 • Ustawa - Prawo energetyczne - link

 

 • Ustawa o drogach publicznych - link

 • Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - link

 • Rozporządzenie w sprawie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (od 21.09.2022) - link

 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - link

 

Drogi i planowanie przestrzenne

Środowisko

 • Ustawa - Prawo ochrony środowiska - link

 • Ustawa o ochronie przyrody - link

 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - link

 • Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - link

 

 • Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego - link

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej - link

 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - link

 • Ustawa - Prawo wodne - link

 • Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne - link

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami - link

 

Administracja i inne

Ujednolicone teksty przepisów

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/