logo_POIIB-zpr-small
Szukaj
Close this search box.

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 2/2024

Dnia 26.04.2024 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2024 r. poz. 640)  

Data wejścia w życie: 11.05.2024 r. 
 

Zmiana dotyczy:

Rozporządzenie przewiduje zwiększenie dopuszczalnych prędkości maksymalnych dla pociągów pasażerskich i towarowych na liniach magistralnych z odpowiednio 250 km/h i 120 km/h do 350 km/h i 160 km/h. Zmienia się również kilka innych szczegółowych przepisów technicznych dotyczących zasad projektowania linii kolejowych.

Rozporządzenie jest istotne również dla inżynierów zajmujących się sieciami innej infrastruktury, gdyż m.in.:

  • w § 122 zmienia przepisy dotyczące sieci gazowych przebiegajacych przez tereny kolejowe, dzieląc wymagania zależnie od maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP), a dla sieci gazowych o MOP powyżej 0,5 MPa obliguje do zamknięcia dopływu gazu w przypadku awarii sieci lub urządzeń gazowych podłączonych do sieci niekoniecznie z zastosowaniem zaworów odcinających,
  • w § 125 wprowadza się kilka zmian, w tym dookreśla się dopuszczalne kąty skrzyżowania rurociągów z torami kolejowymi, czy dodaje sie możliwość zastosowania oprócz komory rewizyjnej – również studni rewizyjnej. Doprecyzowuje się także, że dla rurociągów wodociągowych, ciepłowniczych i kanalizacyjnych (a wiec z wyłączeniem gazowych) końce rury ochronnej należy wprowadzić do komory rewizyjnej lub studni rewizyjnej.
Publikacja:

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/640

Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981510987


Dnia 26.04.2024 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: 

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2024 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 647)  

Data wejścia w życie: 01.05.2024 r. .
 

Zmiana dotyczy:

Przesuwa się o rok (tj. od 1 maja 2025 r.) datę wejścia w życie ustawy, o której pisaliśmy w naszej informacji: https://zpr.pdl.piib.org.pl/kalendarz/informacja-o-zmianach-przepisow-zwiazanych-z-budownictwem-nr-12-2023/ .

Wprowadza ona nowe, a także zmienia niektóre obowiązujące – przepisy regulujące amatorskie poszukiwania zabytków w Polsce. Przewiduje również, że dla osób, które odkryły zabytek archeologiczny w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych i dopełniły obowiązków wynikających z ustawy – przysługuje nagroda pieniężna albo dyplom.

Nowelizacji z lipca 2023 roku towarzyszył szereg wątpliwosci prawnych jednak ostatecznie nie uchylono jej, wprowadzono natomiast roczne vacatio legis, aby poprawić przepisy.

Publikacja:

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/647

Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001904

Skip to content