logo_POIIB-zpr-small
Szukaj
Close this search box.

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Na stronie RCL właśnie pojawił się właśnie projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Po konsultacjach, jakie zostały przeprowadzone w zeszłym roku, dokument ten doczekał sie wersji ostatecznej i został skierowany do podpisu ministra. Dostępny jest na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12384950.

Najważniejsze zmiany dotyczą doprecyzowania zasad sytuowania budynków na działce budowlanej. Zmiana wprowadzona w § 12 w ust. 1 polega na dodaniu części wspólnej odnoszącej się do wszystkich punktów zawartych w przepisie podstawowym, która doprecyzowuje, że każdą płaszczyznę powstałą w wyniku załamania lub uskoku ściany traktuje się jako oddzielną ścianę. Jak wskazano w uzasadnieniu – ma ona na celu doprecyzowanie kwestii związanych z błędną interpretacją przepisów przez niektóre organy administracji architektoniczno-budowlanej, które utożsamiają pojęcie elewacji z pojęciem ściany, co nie było intencją projektodawcy.

Ponadto dopuszczona zostanie możliwość zbliżenia budynku ze ścianą usytuowaną w sposób inny niż równoległy w stronę granicy działki, na której sytuowany jest budynek, w taki sposób, by to lokalizacja zewnętrznej krawędzi okna lub drzwi determinowała konieczność zachowania odległości 4 m. W pomiarach należy wówczas przyjąć najdalej wysunięty element ramy lub innych elementów okna lub drzwi. Zgodnie z wprowadzanym przepisem w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę granicy działki budowlanej, na której jest on sytuowany, będzie możliwość zmniejszenia wymaganej odległości 4 m (lecz nie mniej niż do 3 m), gdy zostaną spełnione łącznie dwa warunki:
– ściana budynku usytuowana jest w sposób inny niż równoległy w stronę granicy działki,
– odległość zewnętrznej krawędzi okna lub drzwi wynosi nie mniej niż 4 m od granicy tej działki.

W efekcie wprowadzony zostanie nowy załącznik nr 1a do rozporządzenia – wskazujący w sposób graficzny, na wybranych przykładach, poprawny sposób określenia minimalnej odległości budynków od granicy działki budowlanej.

Załącznik graficzny dostępny jest w materiałach z konsultacji publicznych: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//578/12376550/13003690/dokument655965.pdf .

Dodatkowo nowe rozporządzenie ma na celu umożliwienie szerszego zastosowania elementów drewnianych przy wznoszeniu budynków oraz doprecyzowanie kwestii związanych z usytuowaniem budynku na działce budowlanej.

Skip to content