logo_POIIB-zpr-small
Szukaj
Close this search box.

Kalendarz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 12/2023

18 września 2023

Dnia 15.09.2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1890)

 

Data wejścia w życie16.10.2023 r., z wyjątkiem:

1)     art. 1 pkt 24 oraz art. 7 pkt 6, które wchodzą w życie 30.09.2023 r.,

2)     art. 1 pkt 21, art. 14 oraz art. 23, które wchodzą w życie 16.09.2023 r.

 

Dokument dotyczy:
Głównym celem ustawy jest usprawnienie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz usprawnienie przygotowania i realizacji inwestycji, w szczególności inwestycji liniowych w zakresie inwestycji drogowych, wodnych i przeciwpowodziowych.

 

Ustawa budziła wiele kontrowersji na etapie jej tworzenia, kiedy wskazywano, że niemal dowolną inwestycję rząd będzie mógł wyjąć spod przepisów środowiskowych i nadać jej uprzywilejowany tryb postępowania, a kryteria uznania danej inwestycji za “strategiczną” będą całkowicie dowolne i uznaniowe, gdyż tryb wydawania pozwoleń dla inwestycji “strategicznych” nie przewiduje konsultacji z mieszkańcami czy właścicielami gruntów na terenie planowanej inwestycji.

Senat RP był za odrzuceniem tej ustawy głównie przez przebieg konsultacji publicznych, gdyż dodawany dział VA w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ooś), wprowadzony został do projektu na końcowym etapie procedury legislacyjnej, a przez to nie był przedmiotem konsultacji publicznych.

 

Wśród istotniejszych zmian należy odnotować m.in.:

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

  • w dodanym art. 59a ust. 4 wprowadzono skrót „inwestycje strategiczne” na określenie szerokiego katalogu przedsięwzięć (w tym m.in. publicznych dróg czy urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, przesyłania i odprowadzania ścieków), w przypadku których w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie przedkłada się mpzp i nie bada ich lokalizacji z ustaleniami tego planu.
  • wprowadzono, już na początkowym etapie postępowania, obowiązek przeprowadzenia analizy zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile został uchwalony – w przypadku pozostałych inwestycji,
  • dodano dział VA – zawierający szczególne rozwiązania dla niektórych inwestycji strategicznych, który przewiduje szczególną procedurę zwolnienia danego przedsięwzięcia z wymogów dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Przepisy te przewidują możliwość wyłączenia konkretnej inwestycji strategicznej z zakresu zastosowania przepisów działu III (Udział społeczeństwa w ochronie środowiska) oraz działu V (Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000), jeżeli indywidualne okoliczności uzasadniają podjęcie natychmiastowych działań w celu realizacji tej inwestycji oraz gdy spełnione są inne ustawowo określone warunki.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w art. 29 w ust. 2 w pkt 18 przydzielono takie same regulacja prawne wynikające z tego przepisu dla urządzeń pomiarowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jakie mają urządzenia państwowych służb pomiarowych;

W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym m.in. w art. 52  dodano ust. 2a obligujący wnioskodawcę dołączenia do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – decyzje, których obowiązek dołączenia wynika z odrębnych przepisów, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych m.in.:

  • zniesiono obowiązek zawieszania postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w razie śmierci strony,
  • w art. 11g dodano ust. 1a wprowadzający obowiązek uszczegółowienia treści odwołania strony od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  • dodano rozdział 4a, który przewiduje szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji na drogach zawierających elementy o istotnym znaczeniu dla obronności lub bezpieczeństwa państwa.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001890

 

Adres internetowy dokumentów zmienianych, m.in.:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001478 – Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001094 – Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001336 – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000162 – Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000977 – Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002556 – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000682 – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
Przebieg procesu legislacyjnegohttps://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3304

 

 


 

Dnia 18.09.2023 r. r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2023 r. poz. 1904)

 

Data wejścia w życie1.05.2024 r.

 

Dokument dotyczy:
Głównym celem ustawy jest wprowadzenie nowych oraz zmiana niektórych obowiązujących przepisów regulujących amatorskie poszukiwania zabytków w Polsce.

Przewiduje ona również, że dla osób, które odkryły zabytek archeologiczny w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych i dopełniły obowiązków wynikających z ustawy – przysługuje nagroda pieniężna albo dyplom.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttps://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1904

Adres internetowy dokumentu zmienianegohttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000840

Przebieg procesu legislacyjnegohttps://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3383

 

 


 

 

Dnia 31.08.2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1762)

 

Data wejścia w życie1.10.2023 r., z licznymi wyjątkami określonymi w art. 50

 

Dokument dotyczy:
Ustawa dotyczy doprecyzowania przepisów dot. pierwszeństwa zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych i instalacji termicznego przekształcenia odpadów oraz wprowadzenia zasady wydawania i rozliczania gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu z OZE w celu wypromowania i zainteresowania ekologicznymi dostawami ciepła.

Ustawa wprowadza rejestr klastrów energii, który jest jawny i prowadzony przez Prezesa URE w postaci elektronicznej. Wpis do rejestru jest dobrowolny, jednak uzyskanie wpisu umożliwiałoby – po spełnieniu innych warunków – uzyskiwanie korzyści z przyjętego dla klastrów energii systemu wsparcia.
W ustawie o odnawialnych źródłach energii doprecyzowuje się przepisy dotyczące pierwszeństwa zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych i instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz wprowadza się zasady wydawania i rozliczania gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu z OZE w celu wypromowania i zainteresowania ekologicznymi dostawami ciepła.

 

Wprowadza zmiany również w Prawie budowlanym, m.in. zwiększając do 150 kW moc instalowanych pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych i urządzeń fotowoltaicznych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001762

 

Adres internetowy dokumentów zmienianych, m.in.:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001436 – Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000497 – Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002556 – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000344 – Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001385 – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000682 – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001752 – Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

 

Przebieg procesu legislacyjnegohttps://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3279

 


 

 

Dnia 18.09.2023 r. r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1906)

 

Data wejścia w życie3.10.2023 r.

 

Dokument dotyczy:
Celem ustawy jest umożliwienie sprawnej budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie, a także inne roboty z nimi związane:
a) budowę na terenie uczelni obiektów budowlanych służących realizacji celów strzelnicy,
b) budowę instalacji, urządzeń i obiektów niezbędnych do:
– wybudowania i funkcjonowania strzelnic na terenie uczelni,
– zabezpieczenia terenu uczelni przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,
– zapewnienia porządku i czystości na terenie uczelni,
c) budowę dróg wewnętrznych i ciągów pieszych,
d) rozpoznanie i usuwanie z terenu uczelni przedmiotów niebezpiecznych,
e) budowę lub przebudowę uzbrojenia terenu uczelni

Ustawa przewiduje, że zezwolenia na budowę strzelnic (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji) – po uprzednim uzyskaniu przez uczelnię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile jest wymagana przepisami) – będą wydawali właściwi miejscowo wojewodowie.

 

Adres internetowy dokumentuhttps://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1906

 

Adres internetowy dokumentów zmienianych, m.in.:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000344 – Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001094 – Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

Przebieg procesu legislacyjnegohttps://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3236

Szczegóły

Data:
18 września 2023
Kategoria Wydarzenie:
Wydarzenie Tagi:
Skip to content