logo_POIIB-zpr-small
Szukaj
Close this search box.

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 3/2024

Dnia 14.05.2024 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2024 r. poz. 726)  

Data wejścia w życie: 15.08.2024 r. 
 

Zmiana dotyczy:

Najważniejsze rozwiązania dotyczą doprecyzowania zasad sytuowania budynków na działce budowlanej. Zmiana wprowadzona w § 12 w ust. 1 polega na dodaniu części wspólnej odnoszącej się do wszystkich punktów zawartych w przepisie podstawowym, która doprecyzowuje, że każdą płaszczyznę powstałą w wyniku załamania lub uskoku ściany traktuje się jako oddzielną ścianę. Jak wskazano w uzasadnieniu – ma ona na celu doprecyzowanie kwestii związanych z błędną interpretacją przepisów przez niektóre organy administracji architektoniczno-budowlanej, które utożsamiają pojęcie elewacji z pojęciem ściany, co nie było intencją projektodawcy.

Ponadto dopuszczona zostanie możliwość zbliżenia budynku ze ścianą usytuowaną w sposób inny niż równoległy w stronę granicy działki, na której sytuowany jest budynek, w taki sposób, by to lokalizacja zewnętrznej krawędzi okna lub drzwi determinowała konieczność zachowania odległości 4 m. W pomiarach należy wówczas przyjąć najdalej wysunięty element ramy lub innych elementów okna lub drzwi. Zgodnie z wprowadzanym przepisem w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę granicy działki budowlanej, na której jest on sytuowany, będzie możliwość zmniejszenia wymaganej odległości 4 m (lecz nie mniej niż do 3 m), gdy zostaną spełnione łącznie dwa warunki:
– ściana budynku usytuowana jest w sposób inny niż równoległy w stronę granicy działki,
– odległość zewnętrznej krawędzi okna lub drzwi wynosi nie mniej niż 4 m od granicy tej działki.

W efekcie wprowadzony zostanie nowy załącznik nr 1a do rozporządzenia – wskazujący w sposób graficzny, na wybranych przykładach, poprawny sposób określenia minimalnej odległości budynków od granicy działki budowlanej.

Dodatkowo nowe rozporządzenie ma na celu umożliwienie szerszego zastosowania elementów drewnianych przy wznoszeniu budynków oraz doprecyzowanie kwestii związanych z usytuowaniem budynku na działce budowlanej.

Publikacja:

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/726

Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002442


Dnia 14.05.2024 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725)  

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/725

Skip to content