logo_POIIB-zpr-small

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 14/2023

Dnia 09.11.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2442)  

Data wejścia w życie: 01.04.2024 r. 
 

Zmiana dotyczy
Rozporządzenie to określane jest przez MRiT jako #StopPatodeweloperka. Zawiera wiele zmian przepisów techniczno-budowlanych, w tym. min.: 

  • zwiększa odległości budynków o wysokości powyżej 4 kondygnacji nadziemnych do min. 5 m od granicy działki, odległość ta nie będzie obowiązywała, gdy sąsiednia działka jest działką drogową lub publicznie dostępnym placem, 
  • zwiększono także odległości budynków produkcyjnych i magazynowych od budynków mieszkalnych, 
  • wprowadzono obowiązek budowy placów zabaw przy bloku lub zespole budynków, w których jest więcej niż 20 mieszkań, 
  • ściany wewnętrzne i stropy oddzielające lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będą musiały spełniać wymagania akustyczne jak dla przegród między lokalami mieszkalnymi w budynku wielorodzinnym. Ponadto wprowadza się obowiązek niepogarszania izolacyjności akustycznej przegród między mieszkaniami w przypadku prowadzenia robót budowlanych, zarówno w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych. 
  • minimalna powierzchnia lokalu użytkowego w nowoprojektowanych budynkach będzie musiała wynosić nie mniej niż 25 m2, natomiast lokale użytkowe o mniejszej powierzchni będą mogły znajdować się na pierwszej lub drugiej kondygnacji nadziemnej i będą posiadały bezpośredni dostęp z zewnątrz budynku. Co ważne odnotowania – przepis dotyczący minimalnej powierzchni 25m2 nie dotyczy lokali znajdujących się w:  
  1. budynkach zamieszkania zbiorowego lub budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w których wydzielono lokal użytkowy;
  2. budynkach, dla których przed dniem 1 kwietnia 2024 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę albo zostało dokonane zgłoszenie budowy, do którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu lub zostało wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

Przepisy dotychczasowe będą obowiązywały do 1 kwietnia 2024 wobec tych zamierzeń budowlanych, co do których został złożony wniosek o pozwolenie na budowę (ew. wniosek o zatwierdzenie PZT i PAB), została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę (ew. zgłoszenie – w przypadkach, gdy pozwolenie nie jest wymagane) lub zostały wydane decyzje legalizacyjne. Oznacza to, że projekty budowlane, które obecnie są realizowane w oparciu o aktualne przepisy powinny zostać złożone do zatwierdzenia przed 1 kwietnia 2024 r., w przeciwnym wypadku będą musiały zostać przeprojektowane, aby spełnić wymagania nowych przepisów.

Natomiast w zakresie obowiązku zachowania minimalnej powierzchni 25m2 lokalu użytkowego, samo złożenie wniosku o pozwolenie na budowę nie będzie wystarczające, należy przed tą datą uzyskać pozwolenie na budowę. Choć w tym zakresie można spodziewać się zróżnicowanych interpretacji właśnie opublikowanych przepisów.  

Publikacja:

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2442  

Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001225  

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371900/katalog/12969208#12969208  

Skip to content