logo_POIIB-zpr-small

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 13/2023

Dnia 07.11.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2405)  

Data wejścia w życie: 01.04.2024 r. 
 

Zmiana dotyczy
w rozporządzeniu zmianie ulegają trzy kwestie: 

  • powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych – przepis wskazuje wprost, że do powierzchni tej nie wlicza się balkonów, tarasów, gzymsów i loggii, 
  • powierzchnia całkowita budynku – pomniejsza się ją o powierzchnię tarasów, balkonów i loggii,  
  • w części opisowej projektu technicznego należy umieścić analizę w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych, mających na celu spełnienie wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Będzie ona obowiązkowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami, budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego.  

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2405  

Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001679  

Skip to content