18 sierpnia 2023
Często zastanawiamy się czym w praktyce różni się mapa do celów projektowych, od aktualnej mapy zasadniczej. Przykładowo projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu na naradę koordynacyjną można sporządzić na jednej z takich map.
W związku z powyższym wystąpiliśmy do GUGiK z pytaniem o różnicę w zakresie merytorycznym tych map oraz ewentualnie wskazówkę jak uzyskać aktualną mapę zasadniczą, niższym kosztem niż mapę do celów projektowych. 
Wydaje się bowiem, że w świetle przepisów nie ma praktycznej różnicy pomiędzy aktualną mapą do celów projektowych i aktualną mapą zasadniczą.
 
Dzisiaj otrzymaliśmy odpowiedź z Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej o poniższej treści (wyróżnienia redakcyjne):
 

"Różnice pomiędzy aktualną mapą do celów projektowych a aktualną mapą zasadniczą zostały  szczegółowo omówione w Informatorze Głównego Geodety Kraju z dnia 5 lipca 2023 r. wydanie nr 5 dostępnym na stronie internetowej GUGiK.

 

Niemniej, należy zaznaczyć, że niezależnie czy zleceniodawca potrzebuje mapę do celów projektowych, czy aktualną kopię mapy zasadniczej, każdorazowo w celu jej sporządzenia, konieczny jest udział wykonawcy prac geodezyjnych. Wykonanie przedmiotowych dokumentów stanowi prace geodezyjne podlegające zgłoszeniu właściwym miejscowo starostom, bowiem celem tych prac jest sporządzenie mapy do celów projektowych lub wykonanie innych czynności lub dokumentacji geodezyjnej w postaci map, rejestrów lub wykazów, których wykonanie może skutkować zmianą w bazach danych, w tym przypadku wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej.

 

Czynności terenowe wykonawcy prac geodezyjnych dla obu rodzajów opracowań są podobne. Należy bowiem porównać treść mapy zasadniczej pozyskanej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze stanem faktycznym na gruncie, a jeśli zaistnieje taka potrzeba dokonuje pomiaru uzupełniającego nowych obiektów terenowych. Niemniej mapa do celów projektowych na podstawie art. 2 pkt 7a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne może zawierać inne dodatkowe informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej, np. linie rozgraniczające, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, istotne dla zamawiającego obiekty niewchodzące w treść mapy zasadniczej. Natomiast  zaktualizowana przez wykonawcę mapa zasadnicza nie posiada ww. dodatkowych elementów.

 

Należy także zwrócić uwagę, na istotną różnicę pomiędzy omawianymi pracami geodezyjnymi, polegającą na tym, że podczas wykonywania mapy do celów projektowych należy uwzględnić zapisy § 31 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1670), dotyczące przypadków gdy w zamierzeniu budowlanym przewiduje się usytuowanie budynków w odległości mniejszej lub równej 4 m lub innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3 m – od granicy nieruchomości, a w zasobie brak jest danych określających położenie punktów granicznych tej granicy z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy, wykonawca określa położenie tych punktów w drodze pomiaru. Powyższe przepisy mają na celu zminimalizowanie ryzyka nieuprawnionego naruszenia prawa własności w związku realizacją zamierzenia inwestycyjnego. Służą zatem zabezpieczeniu interesów inwestora w sytuacjach, kiedy planowana jest lokalizacja obiektu budowlanego w bliskiej odległości od granicy nieruchomości.

 

Na koniec należy wskazać, że kopia mapy zasadniczej udostępniona z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przed wykonaniem aktualizacji, nie może być uznana za kopię aktualnej mapy zasadniczej."

 

Informator Głównego Geodety Kraju z dnia 5 lipca 2023 r. wydanie nr 5, o którym mowa w zacytowanej odpowiedzi dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/gugik/wydanie-5--lipiec-2023.

 

MRiT w sprawach dotyczących nowego Prawa budowlanego

Mapa do celów projektowych vs aktualna mapa zasadnicza

Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/