logo_POIIB-zpr-small

„SOPAB” przepadł

Rozwiązanie, które mogło zrewolucjonizować sposób prowadzenia postępowań administracyjnych w procesie inwestycyjnym przepadło. Chodzi o System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB).

Na stronie ZPR pisaliśmy o nim kilkukrotnie, ostatnio niestety w kontekście pozbawiania go kolejnych funkcjonalności na etapie prac nad projektem ustawy: SOPAB coraz bardziej okrojony

Zbyt wiele kontrowersyjnych zapisów (np. zbyt pospieszna i obowiązkowa cyfryzacja) jakie znalazły się w obszernym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustawhttps://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3336 spowodowały odrzucenie w lipcu br. przez sejmową Komisję Infrastruktury w całości tego projektu.

Jednak wczoraj (16.08.2023 r.) późnym wieczorem, MRiT zdecydowało się (wbrew zasadom prawodawczym, dopiero na etapie II czytania) dołączyć do projektu innej ustawy: o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznegohttps://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3522 – część przepisów z tej ustawy.

Te zmiany Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych przegłosowała, aby przyjąć je, mimo zastrzeżeń Biura Legislacyjnego, w tym wskazujących na fakt, iż legislatorzy nie mieli możliwości się z nimi rzetelnie zapoznać.

„Interesujący” przebieg obrad Komisji można obejrzeć tutaj: transmisja (pkt 9 dotyczący zmian w Prawie budowlanym trwa w godz. 21:48.55 – 22:05.15), zakończone znamiennym komentarzem przewodniczącego Komisji: ”My jak Radomiak, wygrywamy”.

Wprowadzane tą ustawą zmiany dotyczą:

  • wprowadzenia definicji przydomowym schronów i ukryć doraźnych,
  • uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie będą uprawniały do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w przypadku osób posiadających:
    • 1) tytuł zawodowy magistra inżyniera lub inżyniera architekta w odniesieniu do architektury obiektów o kubaturze do 1000 m3 zaliczanego do kategorii I, II, III, XVIII lub XX (tj. likwiduje się zabudowę zagrodową); 
    • 2) tytuł zawodowy inżyniera lub tytuł zawodowy technika albo dyplom zawodowy, albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika — w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej, z wyłączeniem robót budowlanych wykonywanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków oraz na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.”, 
  • poszerza się katalog zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wolnostojące, nie więcej niż dwukondygnacyjne budynki mieszkalne jednorodzinne o powierzchni zabudowy powyżej 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora (to będzie już trzeci rodzaj zgłoszenia w Prawie budowlanym), a także szereg innych obiektów, np. ww. przydomowe schrony i ukrycia doraźne, bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe o pojemności większej niż 5 m3 i nie większej niż 15 m3 (a do 5 m3 również bez zgłoszenia) i szereg innych obiektów i robót budowlanych,
  • w art. 30 „łatana” jest dziura w postaci braku możliwości weryfikacji przez organ AAB zgłoszeń słynnych domów o powierzchni zabudowy do 70m2 (a teraz również powyżej 70m2). Nowe przepisy przewidują dość dziwną konstrukcję prawną, na podstawie której organ miałby jednak prawo dokonać weryfikacji takiego zgłoszenia. Przepis ten z pewnością jest niejasny i raczej będzie prowadził do jeszcze większego bałaganu prawnego niż jest obecnie w aspekcie tych obiektów.

Prawdopodobnie działanie w pośpiechu, ewentualnie świadomość, że tak daleko idące zmiany uchwalane w ten sposób byłyby całkowitą przesadą – spowodowało konieczność nieuwzględnienia zagadnień dotyczących SOPAB w tym projekcie. W efekcie nie ma już żadnej szansy, aby obecny Parlament uchwalił przepisy wprowadzające SOPAB. 

Szkoda, że tak to się skończyło.

Ustawa, która została dzisiaj uchwalona przez Sejm, trafi teraz do Senatu.  

Skip to content