logo_POIIB-zpr-small

Kalendarz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 9/2023

8 sierpnia 2023

Dnia 08.08.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno‑budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563)

 

Data wejścia w życie09.08.2023 r.

 

Dokument dotyczy:
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1722), które traci moc z dniem 09.08.2023 r.

 

Z istotniejszych zmian pomiędzy oboma aktami należy odnotować:

 • określa ono dodatkowo sposób dokonywania przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych uzgodnień PZT, PAB i PT oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, sporządzonych w postaci elektronicznej,
 • w § 4 ust. 1 zakres danych rozszerzono o informacje dotyczące kubatury brutto budynku w przypadku PZT i PAB,
 • w § 4 ust. 3 określono, że przy uzgodnieniu PT dopuszczalne jest uzgodnienie danych dotyczących warunków ochrony przeciwpożarowej określonych w tym projekcie poprzez odwołanie się do danych zawartych w PZT lub PAB, w przypadku, gdy dane te nie ulegają zmianie i są właściwe do zakresu uzgadnianego projektu technicznego,
 • w § 7 określono szczegółowy sposób dokonywania uzgadniania PZT, PAB lub PT sporządzonego w postaci elektronicznej – poprzez opatrzenie pliku komputerowego lub plików komputerowych z tym projektem (wyłącznie) kwalifikowanym podpisem elektronicznym rzeczoznawcy oraz wydaniem dla niego karty uzgodnienia, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do projektowanego rozporządzenia. Określono przy tym, że kartę uzgodnienia projektu sporządza się w postaci elektronicznej i zapisuje w pliku komputerowym w formacie PDF, który opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym rzeczoznawcy oraz znakuje kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu w dniu opatrzenia tym podpisem pliku komputerowego lub plików komputerowych z projektem,
 • w § 7 określono również, że plik komputerowy z kartą uzgodnienia, stanowiącą załącznik do uzgodnionego projektu, powinien posiadać nazwę zgodną ze sposobem nadawania nazw plikom stanowiącym załączniki do projektu budowlanego, wskazanym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

 

W § 10 wskazano, że do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Adres internetowy dokumentuhttps://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1563

Adres internetowy dokumentu zmienianegohttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001722

Przebieg procesu legislacyjnegohttps://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12374004/

 

 


 

 

Dnia 03.08.2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1506)

 

Data wejścia w życie03.09.2023 r. z wyjątkiem:
1) art. 8, który wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2023 r.

 

Zmiana dotyczy:
Ustawa rozszerza stosowanie przepisów specustawy przesyłowej na inwestycje dystrybucyjne o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym, które są funkcjonalnie powiązane ze strategicznymi inwestycjami w sieć przesyłową. Wprowadza definicję m.in. “inwestycji towarzyszącej”, „sieci dystrybucyjnej” oraz „strategicznej inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnej”.

 

Inne istotniejsze zmiany dotyczące ustawy przesyłowej, to:

 • przepisy ustaw: z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dotyczące postępowań w sprawach nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stosuje się także w przypadku braku danych w katastrze nieruchomości pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości,
 • ustawa określa sposób informowania o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub w przypadku braku danych w katastrze nieruchomości pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości,
 • nadziemne liniowe urządzenia obce oraz przyłącza elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 30 kV, mogą być umieszczane wzdłuż pasów drogowych, poza terenem zabudowy, w odległości mniejszej niż 5 m od granicy pasa drogi (nie stosuje się art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

 

Z kolei w ustawie – Prawo budowlane:

 • w art. 5a wprowadza się możliwość zastosowania art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczącego zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej, które może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej, do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • w art. 29 wyłącza się z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę: sieci elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 kV (obecnie 1 kV), a także podbudowę linii elektromagnetycznych (wymagane będzie zgłoszenie). Ponadto zwalnia się z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia sieci elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV na istniejącej podbudowie słupowej,
 • w art. 31 ust. 1 stanowi się, że nie wymaga decyzji – wymagane będzie zgłoszenie – rozbiórka budynków i budowli o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości oraz rozbiórka napowietrznej linii energetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i niższym niż 110 kV.
 • w art. 34 w ust. 3b skreśla się wyraz „podziemnych” – co oznacza, że budowa wszystkich sieci uzbrojenia terenu (a nie tylko: podziemnych) nie będzie wymagała sporządzenia PAB i PT, o ile całość problematyki może być przedstawiona w PZT.

 

Ponadto w art. 4, zmieniającym ustawę o gospodarce nieruchomościami, w art. 124 ustawy modyfikuje się zasady przeprowadzania rokowań z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości w zakresie udzielenia zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości urządzeń, o których mowa w art. 124 ust. 1 ustawy. Modyfikacja ta polega na odesłaniu do odpowiedniego stosowania art. 114 ust. 1 i 2 oraz art. 115 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. do przepisów dotyczących rokowań o nabycie w drodze umowy praw do nieruchomości. Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości będzie obowiązany do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z przebudową urządzeń – obecnie obowiązek ten obejmuje jedynie udostępnienie w celu konserwacji oraz usuwania awarii.

 

Adres internetowy dokumentuhttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001506

 

Adres internetowy dokumentów zmienianych:

 

Przebieg procesu legislacyjnegohttps://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3185

 

Szczegóły

Data:
8 sierpnia 2023
Kategoria Wydarzenie:
Wydarzenie Tagi:
Skip to content