logo_POIIB-zpr-small
Szukaj
Close this search box.

Kalendarz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 10/2023

24 sierpnia 2023

Dnia 24.08.2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) 

 

Data wejścia w życie24.09.2023 r. z wyjątkiem:
1)     art. 1 pkt 62 lit. e w zakresie ust. 3b oraz art. 67 ust. 3 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;

2)     art. 1 pkt 10 w zakresie art. 8f i art. 8g ust. 3 i 4, pkt 12 w zakresie art. 13b pkt 1 i art. 13i ust. 3 pkt 4, 7 i 11, pkt 17 lit. d, g i lit. k w zakresie pkt 13c, pkt 25 w zakresie art. 27b ust. 4 pkt 3 i 7, pkt 29 lit. b, pkt 38 lit. b tiret drugie, tiret trzecie w zakresie pkt 7b i tiret piąte w zakresie pkt 11, pkt 39 w zakresie art. 37eb ust. 4 pkt 1 i art. 37ec ust. 2 pkt 3 i 8, pkt 45 lit. a tiret drugie, trzecie i tiret szóste w zakresie pkt 7, pkt 47 lit. a tiret czwarte i szóste, pkt 53 i 60, pkt 62 lit. b i f, pkt 63 i 64, art. 6 pkt 1 lit. a i b, art. 11–13, art. 14 pkt 2 lit. b, art. 16 pkt 3, art. 22 pkt 1 i 3, art. 27 pkt 4–9, art. 37 pkt 2 lit. d w zakresie ust. 8 i 9, art. 39 pkt 2, art. 41 pkt 1 w zakresie pkt 4a, art. 43 pkt 1, 3, 5, 10, pkt 11 lit. b i pkt 13 lit. a w zakresie ust. 1, art. 54, art. 56 ust. 2, art. 62, art. 67 ust. 3 pkt 3 i art. 75–77, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

 

Zmiana dotyczy:
Jest to największa zmiana przepisów planistycznych ostatnich lat.

Definicja aktu planowania przestrzennego wprowadzona w słowniczku ustawy stwierdza, że należy przez to rozumieć plan ogólny gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwałę ustalającą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, audyt krajobrazowy oraz plan zagospodarowania przestrzennego województwa.

Jednym z podstawowych założeń ustawy jest wprowadzenie instytucji planu ogólnego gminy, który będzie aktem prawa miejscowego i zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studia te zachowają moc do dnia wejścia w życie planu ogólnego gminy w danej gminie, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

 

Plan ogólny będzie stanowić schemat zagospodarowania przestrzeni, jego ustalenia będą wiążące zarówno dla planów miejscowych, w tym zintegrowanego planu inwestycyjnego, jak i decyzji o warunkach zabudowy. Normy zawarte w planie ogólnym będą miały na celu wskazanie ram, w jakich ma się mieścić docelowe zagospodarowanie przestrzeni i będą stanowić wytyczne dla szczegółowych działań projektowych na kolejnych etapach procesu planistycznego, niezależnie od formy prawnej, jakie te działania przyjmą.

 

Wprowadza się również instytucję zintegrowanego planu inwestycyjnego oraz umowy urbanistycznej. Na wniosek inwestora złożony za pośrednictwem wójta, burmistrza albo prezydenta miasta rada gminy może uchwalić zintegrowany plan inwestycyjny, będący szczególną formą planu miejscowego. Zintegrowany plan inwestycyjny obejmuje obszar inwestycji głównej oraz inwestycji uzupełniającej. Jego wejście w życie powoduje utratę mocy obowiązującej planów miejscowych lub ich części odnoszących się do terenu objętego tym zintegrowanym planem inwestycyjnym.

 

W ramach nowego rozdziału 5b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tworzy się Rejestr Urbanistyczny prowadzony w systemie teleinformatycznym, będący źródłem informacji i danych, w tym danych przestrzennych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 

Zmiany w przepisach dotyczących decyzji o warunkach zabudowy sprowadzają się m.in. do:

  • wprowadzenia ograniczenia obszaru analizowanego do decyzji WZ – ustawa określa     maksymalny dopuszczalny zasięg obszaru analizowanego (wymagania dla nowej zabudowy będą ustalane w oparciu o najbliższe sąsiedztwo),
  • związania decyzji ustaleniami planu ogólnego – uwarunkowanie jej wydania od położenia na obszarze wskazanym do uzupełniania zabudowy oraz określenie ram dla samych przesądzeń podejmowanych w decyzji,
  • wprowadzenia w ustawie terminu obowiązywania decyzji WZ – 5 lat od daty uprawomocnienia się decyzji. Przy czym przepis ten wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r., a do decyzji o warunkach zabudowy, które stały się prawomocne przed dniem wejścia w życie tego przepisu, ten 5-letni okres ważności WZ nie obowiązuje.
  • zmienia się konstrukcja art. 59 ust. 2a, który po zmianie przepisów będzie wskazywał wprost, które inwestycje nie wymagają WZ (obecnie wskazuje, które obiekty wymagają WZ pomimo braku pozwolenia na budowę), tj., że zmiana zagospodarowania terenu dotycząca obiektów budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4–6 (np. oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3/d, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3), 8–12, 17, 21–28 (np. przyłączy) i 30 oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Dodaje się również do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozdział 1a „Partycypacja społeczna” – mający w założeniu podwyższenie standardów prowadzenia rozmów z mieszkańcami, uporządkowanie, rozszerzenie i otwarcie katalogu możliwych do stosowania narzędzi partycypacji o nowe techniki, m.in. związane z cyfryzacją, oraz unowocześnienie stosowanego słownictwa zgodnie z rozwojem tej dziedziny wiedzy, a przez to umożliwienie udziału szerokiemu gronu interesariuszy.

 

Zmiany w innych ustawach głównie dotyczą dostosowania przepisów do zmienionej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Adres internetowy dokumentuhttps://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1688

 

Adres internetowy dokumentów zmienianych, m.in.:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000977 – Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000645 – Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001990 – Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000682 – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001385 – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000344 – Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002556 – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000537 – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000840 – Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001336 – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001094 – Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000733 – Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001506 – Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001478 – Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001538 – Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

 

Przebieg procesu legislacyjnegohttps://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3097

 

 


 

 

Dnia 23.08.2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1681) 

 

Data wejścia w życie07.09.2023 r. z licznymi wyjątkami, które określono w art. 48 ustawy.

 

Zmiana dotyczy:
Ustawa ma przede wszystkim na celu implementację szeregu aktów prawa europejskiego z obszaru energetyki, w tym w szczególności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE. Uchwalone rozwiązania przewidują, że odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikro przedsiębiorcy o rocznym zużyciu poniżej 100 tys. kWh, uzyskają dostęp do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej. Ponadto, od 2026 r. możliwa będzie techniczna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny. Wyliczenie wielu szczegółowych zmian w zakresie prawa energetycznego znajduje się tutaj: https://tiny.pl/cchgx.

 

W ustawie z dnia 17 lipca 1994 r. – Prawo budowlane m.in.:

  • w art. 29 w ust. 1 zwalnia się z obowiązku pozwolenia na budowę stacje regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu równej lub przekraczającej 10 m3, stanowiących tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce,
  • w art. 33 w ust. 2 dodaje się dodatkowy załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę linii bezpośredniej, w postaci numeru wpisu do wykazu linii bezpośrednich, o którym mowa w art. 7aa ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

 

Adres internetowy dokumentuhttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001681

Adres internetowy dokumentów zmienianych:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000682 – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001385 – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001436 – Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

 

Przebieg procesu legislacyjnegohttps://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3237

 

 


 

 

Dnia 11.08.2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1597)

 

Data wejścia w życie11.09.2023 r. z wyjątkiem:
1) art. 14 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 

Ustawa dotyczy:
Celem spec-ustawy jest wprowadzenie ułatwień dla przedsięwzięć w zakresie rozwoju biogazowni rolniczych. Zmienia ona również szereg ustaw związanych z budownictwem – głównie w zakresie priorytetowego traktowania tego typu inwestycji w procedurach administracyjnych.

 

W ustawie z dnia 17 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wprowadzone zmiany obligują organ AAB do wydania decyzji w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie tej decyzji, po którym naliczana będzie kara 500 zł/dzień zwłoki (zamiast obecnych 65 dni).

 

Z kolei zmiana ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne dotyczy wydania warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci. Podmiot uprawniony ubiegający się o przyłączenie biogazowni rolniczej do sieci informuje przedsiębiorstwo energetyczne o spełnianiu przez przyłączaną instalację warunków przewidzianych w art. 4 ust. 1 ustawy. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej jest obowiązane wydać warunki przyłączenia dla podmiotu uprawnionego w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o przyłączenie do sieci.

 

Adres internetowy dokumentuhttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001597

Adres internetowy dokumentów zmienianych:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000682 – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001385 – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000977 – Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001436 – Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002409 – Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

Przebieg procesu legislacyjnegohttps://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3196

Szczegóły

Data:
24 sierpnia 2023
Kategoria Wydarzenie:
Wydarzenie Tagi:
Skip to content