09 stycznia 2023

Od 27 stycznia 2023 r. wchodzą w życie przepisy, które w dość istotny sposób zmieniają możliwości prowadzenia dziennika budowy. Dzisiaj zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy.

 

W niniejszym artykule używa się sformułowań:

 • na dotychczasowych zasadach - w odniesieniu do dziennika budowy prowadzonego w oparciu o Prawo Budowlane obowiązujące przed 27 stycznia 2023 r. oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. poz. 1686),
 • na nowych zasadach - w odniesieniu do dziennika budowy prowadzonego w oparciu o Prawo Budowlane obowiązujące od 27 stycznia 2023 r. (w którym do nowego rozdziału 5a przeniesiono część zagadnień dotyczących zasad prowadzenia dziennika budowy) oraz wcześniej przywołane rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2022 r. Aktualne i ujednolicone treści obu tych aktów prawnych znajdują się tutaj

 

 

Budowa w toku i okres przejściowy

 

Jakie obowiązki czekają inwestora i kierownika budowy, gdy budowa została już rozpoczęta lub zaraz ma się rozpocząć?

W zasadzie żadne, gdyż dzienniki budowy, montażu i rozbiórki wydane lub ostemplowane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej albo organy nadzoru budowlanego przed 27 stycznia zachowują ważność i są prowadzone na dotychczasowych zasadach do końca budowy.

Co więcej - przez najbliższe 12 miesięcy inwestor może wystąpić o wydanie lub ostemplowanie dziennika budowy, montażu lub rozbiórki również zgodnie z dotychczasowymi przepisami. 

 

W efekcie, w przypadku inwestycji rozpoczynających się od 27 stycznia 2023 r. mamy sytuację, w której inwestor ma kilka różnych możliwości, tj. może wystąpić do właściwego organu (właściwość organów bez zmian):

 • do 27 stycznia 2024 r. - o wydanie dziennika/ów: budowy, rozbiórki, montażu w postaci papierowej, który:
  • będzie prowadzony do końca budowy na dotychczasowych zasadach, 
  • w trakcie jej trwania nie może zostać zastąpiony dziennikiem elektronicznym prowadzonym w systemie EDB na nowych zasadach,
 • do 31 grudnia 2029 r. - o wydanie dziennika budowy w postaci papierowej na nowych zasadach, który:
  • będzie prowadzony do końca budowy w postaci papierowej, a także
  • w trakcie jej trwania może zostać zastąpiony dziennikiem elektronicznym prowadzonym w systemie EDB - wówczas już bez możliwości powrotu do postaci papierowej,
 • o zapewnienie dostępu w systemie EDB do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej, który będzie prowadzony do końca budowy w tej postaci.

 

Jak wynika z powyższego - od 1 stycznia 2030 r. inwestor nie będzie miał już możliwości uzyskania dziennika budowy w postaci papierowej 1), 2).  Jednak dzienniki wydane przed tą datą będą mogły nadal być kontynuowane w postaci papierowej.

 

 

Dziennik budowy prowadzony na nowych zasadach

 

Różnice w zasadach prowadzenia dziennika budowy na nowych zasadach w stosunku do wymagań sprzed 27 stycznia nie są duże. Najważniejsze z nich, odnoszące się zarówno do postaci papierowej, jak i elektronicznej, to:

 

 1. likwidowany jest przepis rozporządzenia mówiący o tym, że strony dziennika przeznaczone do wpisów są podwójne, tj. składają się na nie oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą jej wyrywanie,
 2. nie ma odrębnych dzienników: budowy, rozbiórki, montażu (poza okresem przejściowym, o którym wspomniano wyżej) – jest już tylko "dziennik budowy", który może być prowadzony również w przypadku rozbiórki lub montażu.
 3. inwestor zapewnia dołączenie do dziennika budowy kopii uprawnień budowlanych: kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski. Obowiązek ten nie dotyczy uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane w systemie e-CRUB,
 4. w przypadku obiektów liniowych dziennik budowy można prowadzić odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót, natomiast dotychczasowe rozporządzenie mówiło o obowiązkowym prowadzeniu odrębnie,
 5. rozporządzenie przewiduje sytuację, w której nie jest możliwe dokonanie wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia robót budowlanych przez osobę, która przestaje pełnić funkcję na budowie (np. z powodu śmierci) - w takim przypadku wpisu dokonuje tylko osoba, której powierza się pełnienie tej funkcji, a także wskazuje się przyczynę braku możliwości dokonania wpisu przez osobę, która przestaje pełnić tę funkcję.

 

Dodatkowe różnice związane z prowadzeniem dziennika na nowych zasadach w postaci elektronicznej w systemie EDB to:

 

 1. przede wszystkim mamy do czynienia z nową postacią dziennika, co już samo w sobie będzie nowym doświadczeniem, a wszystkie osoby dokonujące w nim wpisu muszą posiadać konto w systemie EDB,
 2. inwestor udostępnia dziennik w systemie EDB uczestnikom procesu budowlanego i innym uprawnionym osobom (tj. uczestnicy procesu budowlanego, geodeta, upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy),
 3. kierownik budowy albo kierownik robót udostępnia dziennik w systemie EDB do dokonywania wpisów: geodecie, upoważnionym pracownikom organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych,
 4. w przeciwieństwie do dziennika prowadzonego w postaci papierowej - dziennik elektroniczny nie może się składać z tomów,
 5. inwestor ma możliwość pozbawienia uczestników procesu budowlanego dostępu do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej, ale nie może to utrudniać lub uniemożliwiać uczestnikom procesu budowlanego wykonywania praw lub obowiązków wynikających z przepisów,
 6. w powyższym zakresie rozporządzenie przewiduje, że w przypadku, gdy inwestor w systemie EDB pozbawi uczestnika procesu budowlanego dostępu do dziennika, to uczestnik ten może dokonywać wpisu w EDB jeszcze przez 14 dni od pozbawienia tego dostępu.

 

 

1) z wyjątkiem dziennika budowy dotyczącego robót budowlanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.

 

2) planowana nowelizacja Prawa budowlanego zakłada przyspieszenie ostatecznego terminu ich wydawania do 31 maja 2023 r., z wyjątkiem dziennika budowy dotyczącego budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dla których dziennik budowy w postaci papierowej będzie mógł być wydawany do 31 maja 2026 r.

 

MRiT w sprawach dotyczących nowego Prawa budowlanego

Dziennik budowy i elektroniczny dziennik budowy w systemie EDB

Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/