logo_POIIB-zpr-small

Ujednolicone akty prawne

Ujednolicone teksty przepisów

Budownictwo ogólnie
 • Ustawa – Prawo budowlane – link

 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – link

 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – link

 • Ustawa – Prawo energetyczne – link

 • Rozporządzenie sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki – link

 • Rozporządzenie z 22.12.2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) – link

Drogi i planowanie przestrzenne
 • Ustawa o drogach publicznych – link

 • Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – link

 • Rozporządzenie w sprawie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (od 21.09.2022) – link

 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – link

 • Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych – link

Środowisko
 • Ustawa – Prawo ochrony środowiska – link

 • Ustawa o ochronie przyrody – link

 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – link

 • Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – link

 • Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków – link

Administracja i inne
 • Ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego – link

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej – link

 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – link

 • Ustawa – Prawo wodne – link

 • Ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne – link

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami – link

Szukasz innego ujednoliconego przepisu? 

Informację o tekstach wszystkich aktualnych aktów prawnych dotyczących budownictwa znajdziesz na naszej stronie „Narzędzia”.

Skip to content