logo_POIIB-zpr-small
Szukaj
Close this search box.

Planowane zmiany przepisów budowlanych w II kwartale 2024 r.

Rząd postanowił o usunięciu 60 miesięcznego terminu utrzymującego w mocy rozporządzenia wydawane na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo budowlane, po którym miały zostać wydane nowe akty wykonawcze. Dotyczy to warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
Termin ten, zawarty w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, był już przedłużany, gdyż pierwotnie wynosił on 36 miesięcy.

Oprócz tego w opublikowanym właśnie w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znajdziemy informację o zmianach samej ustawy – Prawo budowalne. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • doprecyzowanie przepisów w zakresie zgłoszenia budowy oraz przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2 – przewiduje się dodanie przepisu dajacego podstawę dla organów AAB do weryfikacji, czy składane zgłoszenie rzeczywiście jest zgłoszeniem budowy lub przebudowy takiego budynku,
 • uregulowanie kwestii budowy przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych o powierzchni użytkowej do 35 m2 służących ochronie mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych na wypadek np. ataku zbrojnego albo ekstremalnych zjawisk pogodowych,
 • rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę a wymagających zgłoszenia, w tym m.in.:
  • bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 15 m3,
  • przydomowe schrony i przydomowe ukrycia doraźne przepusty o długości nie większej niż 20 m,
  • niewielkie kioski i pawilony sprzedaży ulicznej (o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 m2),
  • wyloty do cieków naturalnych,
  • wolno stojące obiekty budowlane łączności oraz kontenery telekomunikacyjne,
  • instalowanie na obiekcie budowlanym urządzeń technicznych wraz z masztami, służące do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na własne potrzeby lub w celu wprowadzenia do sieci, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji,
 • do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę i niewymagających zgłoszenia, przewiduje się dodać m.in.:
  • bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 5 m3,
  • maszty flagowe oraz maszty do kamer monitoringu o wysokości do 7 m posadowione na gruncie,
  • budowę drobnych obiektów budowlanych przy boiskach, kortach i bieżniach (szatni, niewielkich trybun, zadaszeń ławek, w tym ławek rezerwowych),
  • roboty budowlane polegające na instalowaniu na obiekcie budowlanym urządzeń technicznych wraz z masztami, służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na własne potrzeby lub w celu wprowadzenia do sieci, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji.

Szczegółowy wykaz planowanych zmian dostępny jest na stronie opisującej Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (UD22): https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy–prawo-budowlane-oraz-niektorych-innych-ustaw5 .


Edycja z dnia 29.02.2024 r.: dzisiaj na RCL pojawił się juz projekt ustawy wraz z uzasadnieniem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12382501/ .

Skip to content