logo_POIIB-zpr-small
Szukaj
Close this search box.

Projekt techniczny w przypadku podziemnych sieci uzbrojenia terenu – stanowisko MRiT

Uprzednio pisaliśmy o zdumiewającym przypadku, w którym powiatowy inspektor nadzoru budowlanego (PINB) zażądał dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy podziemnej sieci uzbrojenia terenu – projektu technicznego (PT), przy czym zrobił to po zakończeniu robót budowlanychMając pełną świadomość, że PT w tym przypadku nie jest wymagany i nie był sporządzany, o czym tenże PINB został poinformowany przed rozpoczęciem robót

Na szczęście rozsądkiem wykazał się Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, który uchylił decyzję PINB.


Aby takim przypadkom na terenie województwa podlaskiego zapobiec w przyszłości Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Technologii o analizę problemu i weryfikację prawidłowości wymagań stawianych przez organy nadzoru budowlanego w kwestii PT, a także o odpowiedź na pytania, która w przyszłości pozwoliłaby na powstrzymanie niezgodnego z intencją prawodawcy stosowania obecnie obowiązujących przepisów.

Pan Minister udzielił odpowiedzi, w której wyczytać możemy m.in.:

…W przypadku inwestycji, dla których nie wymaga się sporządzenia projektu technicznego, nie ma obowiązku załączania projektu technicznego. 
O tym, kiedy należy sporządzić projekt techniczny, decyduje co do zasady art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy Pb. Przepis ten zawiera katalog robót budowlanych, dla których inwestor musi zapewnić sporządzenie projektu technicznego. Powyższy katalog ma charakter zamknięty. Oznacza to, że dla innych robót budowlanych nie ma obowiązku sporządzania projektu technicznego. 


Ponadto w zakresie katalogu zawartego w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy Pb ustawodawca przewidział wyjątek w art. 34 ust. 3b tej ustawy. Zgodnie z jego brzmieniem przepisów ust. 3 pkt 2 (dotyczących sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego) i 3 (projektu technicznego) nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu. Oznacza to, że w przypadku budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, nie ma obowiązku sporządzania projektu technicznego.” 

Powyższe wynika wprost z ustawy i co do zasady nie powinno być przedmiotem jakiegokolwiek sporu czy wątpliwości, choć w praktyce jak widać bywało.

Natomiast dodatkowo Pan Minister napisał m.in. (wyróżnienia redakcyjne):

Jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanego uznał w ramach wydawania pozwolenia na budowę, że zachodzą przesłanki dotyczące art. 34 ust. 3b ustawy Pb w zakresie braku sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego (organ administracji architektaniczno-budowlanej jest właściwy jedynie co do oceny projektu architektoniczno-budowlanego, a nie projektu technicznego), należy przyjąć, że nie ma również obowiązku sporządzania projektu technicznego.

W przypadkach szczególnych nadzór budowlany ma możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 84b ust. 3 Pb, tj. wznowienia postępowania albo stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Jednak aby do uruchomienia takiej procedury doszło, muszą być spełnione szczególne przesłanki określone w art. 145 lub 156 Kpa. Są to jednak sytuacje tak wyjątkowe i nacechowane rażącym naruszeniem prawa, że w przypadku kwalifikacji zasadności sporządzania PT trudno uznać za mogące wystąpić w praktyce. 


Pan Minister wypowiedział się również w zakresie żądania przez PINB uzupełnienia PT (w przypadku gdy taki projekt jest wymagany, czyli dana inwestycja nie korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 34 ust. 3b Pb), stwierdzając m.in.:

Odnośnie kwestii żądania przez organ nadzoru budowlanego uzupełnienia braków w projekcie technicznym należy zwrócić uwagę na art. 57 ust. 4 ustawy Pb zgodnie z którym, inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty wymienione w ust. 1-3 (w tym projekt techniczny załączony do zawiadomienia o zakończeniu budowy), jeżeli, w wyniku ich sprawdzenia przez organ nadzoru budowlanego okaże się, że są one niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości. Jednakże organ nadzoru budowlanego, który jest zobowiązany działać na podstawie i w granicach prawa, może żądać uzupełnienia projektu technicznego jedynie o te elementy, które na podstawie ustawy i rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy wchodzą w skład projektu technicznego. O tym, co wchodzi w skład projektu technicznego, rozstrzygają przepisy art. 34 ustawy Pb oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju 2 dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).


Powyższe wyjaśnienia zostały również przekazane do organów nadzoru budowlanego, w celu ewentualnego zniwelowania problemów przy oddawaniu do użytkowania obiektów budowlanych. 

Pytania do MRiT znajdują się tutaj.
Odpowiedź MRiT jest tutaj.  

Skip to content