logo_POIIB-zpr-small

Podziemne sieci uzbrojenia terenu a projekt techniczny

Podziemne sieci uzbrojenia terenu z reguły zwolnione są z obowiązku sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) oraz technicznego (PT) ze względu na treść art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego, który brzmi:


3b.     Przepisów ust. 3 pkt 2 i 3 nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.


Czyli możliwe jest wówczas sporządzenie wyłącznie projektu zagospodarowania działki lub terenu (PZT).

Ostatnio powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Białymstoku stosował niezgodne z przepisami praktyki żądając po zakończeniu budowy dołączenia PT do zawiadomienia o zakończeniu budowy, nawet w przypadku gdy:

  1. Pozwolenie na budowę podziemnej sieci cieplnej zostało wydane przez organ AAB wyłącznie na podstawie PZT.
  2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych projektant złożył oświadczenie, że PT nie został sporządzony na podstawie ww. zwolnienia, a inwestor dołączył to oświadczenie projektanta do zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych (art. 41 ust. 4a pkt 2 Pb).
  3. Po otrzymaniu zawiadomienia nadzór budowlany nie wzywał inwestora do uzupełnienia „braku” w postaci PT, ani nie zgłosił sprzeciwu do rozpoczęcia budowy, ani też w żaden inny sposób nie zasygnalizował, aby dopatrywał się jakichkolwiek nieprawidłowości, czyli również nie nałożył kary grzywny, o której mowa w art. 93 pkt 4 Pb.

Sytuacja wydaje się całkowicie absurdalna, ale jednak miała miejsce w przypadku kilku projektów. 

Na szczęście rozsądkiem wykazał się Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, który w pełni podzielił argumenty i stanowisko projektanta i inwestora zawarte w odwołaniu, a także stwierdził, że żądania powiatowego inspektora nie mają uzasadnienia racjonalnego i w efekcie uchylił jego decyzję.

****

Jednak w związku z zaistniałą sytuacją sugerujemy do rozważenia, aby już w PZT w takich przypadkach zawierać informację w opisie do PZT w przykładowej postaci:

„Projekt podziemnej sieci uzbrojenia terenu objętej niniejszym opracowaniem sporządzony został wyłącznie na projekcie zagospodarowania terenu zgodnie z treścią art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego, a całość problematyki została przedstawiona w tym projekcie.”

Taki zapis może pomóc dodatkowo ustrzec się przed ewentualnymi skutkami nieracjonalnych żądań organów nadzoru budowlanego pierwszej instancji. 

Ponadto w przypadku tego rodzaju żądań ze strony organów nadzoru budowlanego, prosimy o sygnalizowanie ich Podlaskiej OIIB w celu zgłaszania takich przypadków do organów centralnych jako przykłady wymagające interwencji właściwych organów lub zmiany przepisów, które pozwoliłyby zapobiec takim sytuacjom.    

Skip to content