logo_POIIB-zpr-small

Wzorce i standardy przy projektowaniu dróg publicznych

Od dnia 21 września 2022 r. wzorce i standardy (WiS) dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych stały się jednym ze zbiorów zasad wiedzy technicznej w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Opracowania te są dostępne tutaj: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d .

Tego samego dnia weszło również w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001518 , które zastąpi dotychczasowe rozporządzenia:

– w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

– w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,

– w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

Nowe rozporządzenie jest sformułowane bardziej ogólnie niż trzy poprzednie, a tym samym ma dawać większą swobodę projektantowi w wyborze rozwiązań technicznych przy projektowaniu dróg publicznych.

To prawda, bowiem z jednej strony faktycznie projektant jest mniej związany sztywnymi wymogami przepisów. Jednak druga strona medalu jest taka, że WiS będą docelowo (obecnie są w trakcie tworzenia kolejnych tomów) obszernym opracowaniem, które trzeba będzie poznać. 

Zapisy rozporządzenia każdy projektant musi stosować obligatoryjnie, aczkolwiek z pewnymi wyjątkami:

– nadal będzie istniała możliwość uzyskania odstępstwa od ich stosowania, w oparciu o art. 9 Prawa budowlanego,

– w celu ograniczenia przypadków konieczność uzyskiwania odstępstwa, w rozporządzeniu wprowadzono pojęcie tzw. „trudnych warunków” (definicja zawarta w § 4 pkt 22 rozporządzenia), w których już z treści rozporządzenia wynika możliwość zastosowania rozwiązań zamiennych, bez konieczności uzyskiwania odstępstwa. W takich przypadkach będzie wymagane jednak pisemne uzasadnienie, potwierdzające brak możliwości lub rażąco wysokie koszty zastosowania rozwiązania standardowego. Takie uzasadnienie projektant jest zobowiązany dołączyć do projektu.

Z kolei wcześniej wymienione WiS, Polskie Normy, czy literatura fachowa – na zasadzie dobrowolnego stosowania mają za zadanie służyć projektantowi przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu konkretnych rozwiązań w projekcie drogi.

W związku z przytoczonymi zmianami legislacyjnymi, system wymagań do obowiązkowego i dobrowolnego stosowania przy projektowaniu dróg publicznych wygląda następująco: 

Więcej na temat WiS można przeczytać w komunikacie Ministerstwa Infrastruktury: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zmiany-w-zasadach-projektowania-drog-publicznych .

Skip to content