28 kwietnia 2023

Z reguły staramy się ograniczać na tej stronie wiadomości o projektach aktach prawnych, gdyż jest ich dość sporo i mogłyby wprowadzać zbędny szum informacyjny. Tym razem zrobimy jednym tym artykułem wyjątek, bowiem w ostatnich dniach zaczęła znacznie rosnąć liczba nowych projektów aktów prawnych z zakresu budownictwa, a części z nich towarzyszą dość specyficzne okoliczności, m.in.:

 

1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371900 , który zdaniem projektodawcy ma na celu ukrócenie praktyk związanych z tzw. „patodeweloperką”, czyli z działaniami, które mają maksymalizować zyski kosztem dobrej architektury i zdrowego rozsądku.

Nawiązując jednak do zdrowego rozsądku warto odnotować, że na konsultacje publiczne przeznaczono 7 dni (sic!), z których większość będzie miała miejsce w trakcie długiego weekendu majowego;

 

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy - Prawo budowlane https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=3178, który rozszerza katalog inwestycji niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, a wymagających jedynie dokonania zgłoszenia np. naziemne silosy na materiały sypkie, o pojemności do 250 m3 i wysokości nie większej niż 15 m, czy jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty o prostej konstrukcji, związane z produkcją rolną.

Te same zmiany jednak są przewidziane w projekcie ustawy wprowadzającą obowiązkową cyfryzację procesu budowlanego, która miała lada chwila zostać uchwalona - co mogłoby oznaczać, że jej uchwalenie może się opóźniać, skoro równolegle postanowiono ten sam temat wprowadzić inną ustawą.

 

3. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych, zasad użytkowania, kontroli i ewidencjonowania obiektów budowlanych stanowiących obiekty zbiorowej ochrony i służących bezpieczeństwu lub obronności państwa https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371608 - bardzo istotne w skutkach rozporządzenie, mające w swojej treści niekiedy charakter ustawy.

Projekt nie został skierowany do konsultacji z izbą inżynierów budownictwa czy izbą architektów, a odnosi się ściśle do wymagań technicznych obiektów budowlanych o charakterze zbiorowej ochrony w zakresie: konstrukcji, instalacji ciepłowniczych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, itd. Wejście w życie przepisów ma nastąpić 1 lipca 2023 r.;

 

4. Po dłuższej przerwie został nadany dalszy bieg projektowi ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, również budzący sporo kontrowersji, o którym pisaliśmy tutaj: https://zpr.pdl.piib.org.pl/jakosc-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi---projekt-nowych-przepisow .

 


 

Wczoraj i dzisiaj do RCL trafiły również komunikaty Ministra Rozwoju i Technologii, które prawdopodobnie jeszcze dzisiaj zostaną opublikowane dzienniku urzędowym:

 

 • w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 62a ust. 5 i 6 ustawy – Prawo budowlane,
   
 • w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27f ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,
   
 • w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27e ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,    
   
 • w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27d ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,  
   
 • w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków

 


 

Wśród innych projektów aktów prawnych z ostatnich dni dotyczących budownictwa warto odnotować również m.in.:

 

5. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371456 ;

 

6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371652 ;

 

7. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371500 ;

 

8. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371653 ;

 

9. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371550 ;

 

10. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371051 ;

 

11. Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371100 ;

 

12. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie rodzaju i zakresu danych i informacji udostępnianych z centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz sposobu ich udostępniania https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371053

 

13. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371052 ;

 

14. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie danych udostępnianych właścicielowi budynku lub lokalu z centralnej ewidencji emisyjności budynków https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371203 ;

 

15. Projekt ustawy o uregulowaniu praw do gruntów zabudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371905

 

 

MRiT w sprawach dotyczących nowego Prawa budowlanego

Znaczne zwiększenie ilości projektów aktów prawnych w ostatnich dniach kwietnia - część budzi kontrowersje

Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/