logo_POIIB-zpr-small

System c-KOB

System c-KOB

1. Od 1 stycznia 2023 r. właściciel lub zarządca obiektu może założyć książkę obiektu budowlanego w postaci elektronicznej w systemie c-KOB. System działa pod adresem: https://c-kob.gunb.gov.pl/.

Film na temat logowania i zakładania c-KOB został udostępniony na kanale GUNB: https://www.youtube.com/watch?v=eb-L5uH4Zqg.

2. Zakres podmiotów zobowiązanych do prowadzenia książki obiektu budowlanego co do zasady nie zmienia się (nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budownictwa zagrodowego i letniskowego, czy dróg lub obiektów mostowych, dla których prowadzona jest książka drogi lub książka obiektu mostowego).

Aplikacja c-KOB w ramach prowadzenia książki umożliwia wprowadzanie informacji o ekspertyzach i badaniach technicznych oraz danych dotyczących kontroli okresowych, o których mowa w art. 62 ustawy – Prawo budowlane. Inne funkcjonalności systemu to m.in.:

  • funkcja powiadamiania o zbliżających się kontrolach i przeglądach okresowych,
  • automatyczne przekazywanie wymaganych dokumentów organom,
  • niwelowanie ryzyka pracy w obiektach bez aktualnych przeglądów, czy kosztów związanych z karami za użytkowanie obiektów bez aktualnych przeglądów.
 

3. Wpisu w książce obiektu budowlanego dokonuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności, której wpis dotyczy. Jednak w przypadku awarii lub przerwy w działaniu systemu c-KOB, wpisu dokonuje się niezwłocznie po ustaniu tej awarii lub przerwy.

4. Obecnie właściciele i zarządcy obiektów budowlanych, mogą zakładać książkę obiektu budowlanego w postaci papierowej do 31 grudnia 2023 r.

Natomiast każdy właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, który ma lub będzie miał założoną książkę obiektu budowlanego papierową – do dnia 31 grudnia 2026 r. musi założyć książkę obiektu budowlanego w systemie c-KOB, a dotychczasową książkę w postaci papierowej jest zobowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu.

Jednak planowana nowelizacja Prawa budowlanego zakłada przyspieszenie ostatecznego terminu obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego w systemie c-KOB:

  • przewiduje się likwidację okresu przejściowego (31 grudnia 2023 r.) umożliwiającego zakładania książki obiektu budowlanego w postaci papierowej, a tym samym każdy obiekt budowlany oddawany do użytkowania, dla którego istnieje obowiązek prowadzenia książki – po wejściu w życie procedowanej ustawy będzie musiał ją prowadzić wyłącznie w systemie c-KOB,
  • skraca się termin, w którym właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, który ma założoną książkę obiektu budowlanego w tradycyjnej postaci musi ją zamknąć i zacząć prowadzić w systemie c-KOB w terminie do dnia 31 maja 2023 r.  
 

Jak tylko nowe przepisy zostaną uchwalone będziemy informować o ich ostatecznym kształcie.

Jeśli chcesz otrzymywać na adres e-mail informacje o tej nowelizacji i innych zmianach przepisów, zapisz się na naszą listę subskrybentów. 

Skip to content