logo_POIIB-zpr-small

Projekt budowlany w postaci elektronicznej

Różnice pomiędzy projektem w postaci elektronicznej i papierowej

1. Zacznijmy od tego, że projekt budowlany w postaci elektronicznej w zasadzie odpowiada projektowi w postaci papierowej. Czyli projektant, który opracował projekt – zamiast go wydrukować i złożyć w papierowy tom (lub tomy), może go zapisać do pliku (lub plików) PDF odpowiadających tym tomom (zachowując pewne wymagania, o czym niżej) i gotowe!

Na rysunku w kolejnej części artykułu pokazano w sposób obrazowy tę zależność. Niniejszy opis zakłada więc, że czytelnik wie jak sporządzić projekt budowlany w postaci papierowej, a także, że składa się on z czterech (poza nielicznymi wyjątkami) elementów: PZT, PAB, PT i załączników. W przeciwnym wypadku proponujemy rozpocząć od zapoznania się z poradnikiem Prawo budowlane po zmianach w 2020-2022 r.

2. Z przyczyn technicznych i prawnych pomiędzy oboma postaciami projektu (papierową i elektroniczną) drobne różnice jednak występują, np.: 

 • brak możliwości załączenia do wniosku o pozwolenie na budowę w jednym pliku PT z pozostałymi elementami projektu budowlanego (możliwość wspólnej oprawy jest możliwa tylko w przypadku projektu w postaci papierowej) – gdyż organ AAB nie ma prawa zatwierdzenia PT, dlatego nie może on być w tym samym pliku co PZT i PAB,  
 
 • o ile PZT, PAB i załączane do nich dokumenty należy sporządzić w takiej samej postaci (do wyboru: elektronicznej lub papierowej), to PT może być sporządzony w innej postaci niż PZT i PAB, np. jeżeli PZT i PAB zostały sporządzone w postaci papierowej, to nie ma przeszkód, aby PT został sporządzony w postaci elektronicznej (i odwrotnie).
  Natomiast w przypadku dokumentów legalizacyjnych do organu nadzoru budowlanego przedkłada się cały projekt budowlany (tj. zawierający PZT, PAB i PT) w jednolitej postaci: elektronicznej lub papierowej, 
 
 • projektanci i sprawdzający projekt budowlany w postaci elektronicznej opatrują plik projektu podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub zaufanym), a nie stronę tytułową, rysunki, itp., jak jest w przypadku projektu w postaci papierowej.
  To może znacząco zmniejszyć ilość czasu poświęconego na składanie podpisów :), co w większych opracowaniach może mieć niebagatelne znaczenie!

Tworzymy projekt w postaci elektronicznej

1. Stronę tytułową, spis treści, spis załączników, część opisową i część rysunkową projektu budowlanego w postaci elektronicznej zapisuje się w plikach komputerowych w formacie PDF, o wielkości pojedynczego pliku nieprzekraczającej 150 MBElement projektu w postaci załączników, takich jak opinie, uzgodnienia, pozwolenia, itp. może być sporządzony w innym cyfrowym formacie niż PDF.

2. W praktyce projektowej opis tworzymy z reguły w innym programie niż rysunki, a przez to na jeden element projektu składa nam się wiele plików. Należy te pliki połączyć, np. w dowolnym programie do edycji plików PDF, tworząc jeden plik zawierający np. PZT, PAB i załączniki (łącznie do 150 MB) lub kilka plików (każdy do 150 MB) – odpowiadających tomom, jak w przypadku projektu w postaci papierowej. 

3. Każdy plik elementu projektu budowlanego musi być oznaczony (nazwany) w odpowiedni sposób, określony w załączniku do rozporządzeniaJeśli projekt składa się z więcej niż jednego pliku, to każdy z nich stanowi osobny tom, będący odpowiednikiem oprawy wielotomowej elementów projektu w postaci papierowej.

SPOSÓB OZNACZANIA NAZW PLIKÓW KOMPUTEROWYCH PROJEKTU BUDOWLANEGO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ:

Poz.

Elementy projektu budowlanego

Nazwa pliku w przypadku zapisu*

 

 

 

w jednym pliku

w więcej niż jednym pliku

1 projekt zagospodarowania działki lub terenu PZT_z PZT_x_z
2 projekt architektoniczno-budowlany PAB_z PAB_x_z
3 projekt techniczny PT_z PT_x_y_z
4 załączniki projektu budowlanego, w tym załączniki projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu techniczno-budowlanego i projektu technicznego ZL_z ZL_x_z
5 elementy, o których mowa w poz. 1 i 2 tabeli PZT_PAB_z  
6 elementy, o których mowa w poz. 1, 2 i 4 tabeli PZT_PAB_ZL_z  
7 elementy, o których mowa w poz. 1 i 4 tabeli PZT_ZL_z  
8 elementy, o których mowa w poz. 2 i 4 tabeli PAB_ZL_z  

Lub kliknij tutaj, aby przejść do tabeli.

* Objaśnienie skrótów w tabeli:

 1. x – oznacza kolejny numer pliku;
 2. – oznacza symbol określający zawartość tomu projektu technicznego zawierającego opracowanie wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w określonej specjalności, gdzie:
  • AR – stanowi symbol specjalności architektonicznej,
  • BO – stanowi symbol specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
  • BM – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej mostowej,
  • BD – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej drogowej,
  • BK – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych i inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
  • BH – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej,
  • BW – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej,
  • BТ – stanowi symbol specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
  • IS – stanowi symbol specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • IE – stanowi symbol specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
  • IN – stanowi symbol specjalności innej niż w lit. a-j,
  • WB – stanowi symbol więcej niż jednej specjalności;
 3. z – oznacza datę sporządzenia plików napisaną w formacie rrrr.mm.dd. 
Przykłady nazw plików komputerowych załączanych do wniosku o pozwolenie na budowę (PZT, PAB, ZAL) budynku jednorodzinnego:
 • zawierającego elementy: PZT, PAB i załączniki (łącznie), sporządzonego 15 grudnia 2022 r.:  
  PZT_PAB_ZL_2022.12.15.pdf,
 • zawierających elementy: PZT, PAB (łącznie) i załączniki (odrębnie), sporządzonych 15 grudnia 2022 r.:  
  PZT_PAB_2022.12.15.pdf,     
  ZAL_2022.12.15.pdf (lub np. ZAL_2022.12.15.jpg – gdyż załączniki nie muszą być zapisane w cyfrowym formacie PDF.),
 • zawierających elementy: PZT, PAB i załączniki (każdy odrębnie), sporządzonych 15 grudnia 2022 r.:  
  PZT_2022.12.15.pdf,   
  PAB_2022.12.15.pdf,   
  ZAL_2022.12.15.pdf (lub np. ZAL_2022.12.15.jpg). 
Przykłady nazw plików komputerowych projektu technicznego (PT) budynku jednorodzinnego:
 • zawierającego PT wielobranżowy, w jednym pliku, sporządzony 15 grudnia 2022 r.:  
  PT_2022.12.15.pdf,
 • zawierających PT w dwóch plikach, sporządzonych 15 grudnia 2022 r.:  
  PT_1_BO_2022.12.15.pdf,   
  PT_2_WB_2022.12.15.pdf,   
 • zawierających PT w czterech plikach, sporządzonych 15 grudnia 2022 r.:  
  PT_1_BO_2022.12.15.pdf,   
  PT_2_AR_2022.12.15.pdf
  PT_3_IS_2022.12.15.pdf,  
  PT_4_IE_2022.12.15.pdf.
 
 

Oprawa i nazwy plików PDF elementów projektu budowlanego:

4. Rozwiązania projektowe w części rysunkowej należy sporządzić w postaci wektorowej. Ale już podkład do projektu, np. mapa, na której sporządzana będzie elektroniczna postać PZT – może być w postaci rastrowej. W praktyce oznacza to, że PZT lub PAB opracowanego w programie typu CAD nie możemy fizycznie wydrukować i zrobić z tego wydruku skan (gdyż uzyskalibyśmy postać rastrową rysunku), lecz powinniśmy w programie typu CAD użyć dowolnego sterownika lub oprogramowania pozwalającego na wydruk danego rysunku do pliku w formacie PDF.   

5. Dopiero kompletnie przygotowany plik (pliki) możemy zacząć podpisywać podpisem elektronicznym. Każda edycja pliku lub ponowne połączenie poszczególnych elementów projektu w jeden plik, będzie wiązała się z koniecznością ponownego złożenia podpisów.

Na koniec więc każdy projektant i sprawdzający (jeśli jest wymagany) biorący udział w opracowaniu lub sprawdzeniu danej części projektu budowlanego w zakresie objętym danym plikiem komputerowym, musi opatrzyć ten plik swoim podpisem elektronicznym.

Skip to content