14 lipca 2023
Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB zwrócił się do Ministra Rozwoju i Technologii z prośbą o likwidację zbędnych barier administracyjnych w procesie budowlanym. Prośba dotyczyła likwidacji przepisów, które nakładają na inwestora (a przez to też na projektantów i organy AAB) obowiązek podejmowania czynności, które można zlikwidować lub uprościć.
Chodziło o następujące kwestie:
  • uchylenie art. 33 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, który nakłada obowiązek dołączenia do wniosku o pozwolenie na budowę postanowienia o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej projektowanych rozwiązań w zakresie: przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego. Przepis ten jest zbyteczny, gdyż w przypadku inwestycji wykraczającej poza teren zamknięty inwestor i tak występuje o pozwolenie na budowę do organu administracji architektoniczno-budowlanej na terenie sąsiadującym z terenem zamkniętym; 
  • zmianę art. 82 ustawy – Prawo budowlane umożliwiającą wydanie przez jeden z organów administracji architektoniczno-budowlanej decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu, który w świetle obecnie obowiązujących przepisów znajduje się w obszarze właściwości więcej niż jednego z nich. Biorąc pod uwagę fakt, że zdarza się, iż oba organy mają zróżnicowane wymagania odnośnie formy projektu budowlanego, takie rozwiązanie pozwoliłoby znacząco uprościć i skrócić proces zarówno tworzenia dokumentacji projektowej (brak konieczności jej podziału na odcinki odpowiadające właściwości każdego z organów), uprosiłoby postępowanie, a dodatkowo zmniejszyłoby ogólną liczbę procedur administracyjnych dla danej inwestycji infrastrukturalnej.
 
W odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju i Technologii, którą otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym czytamy, że zgodziło się ono z postulowanymi przez POIIB propozycjami stwierdzając, iż:
  • skreślenie lit. b w art. 33 w ust. 2 w pkt 4 ustawy - Prawo budowlane zostanie uwzględnione w przyszłych pracach legislacyjnych zmierzających do zmiany przepisów tej ustawy,
  • projektowana ustawa o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD427), która aktualnie jest w trakcie prac w Sejmie RP (nr druku 3336) przewiduje już podobne rozwiązania, o jakim mowa w petycji.
 
Los ustawy UD427 jest jednak niepewny, gdyż sejmowa Komisja Infrastruktury zaopiniowała negatywnie cały projekt (zawierający bardzo obszerne zmiany, nie tylko Prawa budowlanego) i ostatecznie pomimo uwzględnienia głosowania nad sprawozdaniem Komisji w dniu 12 lipca br. na posiedzeniu Sejmu, punkt ten ostatecznie nie został rozpatrzony:  Porządek obrad 79. posiedzenia Sejmu .
Miejmy więc nadzieję, że jeśli projekt tej ustawy ostatecznie nie uzyska akceptacji Parlamentu, to zaproponowana przez POIIB zmiana w zakresie art. 82 Prawa budowlanego zostanie zrealizowana przy innej najbliższej nowelizacji ustawy.
 
Odpowiedź na petycję znajduje się tutaj.
 

MRiT w sprawach dotyczących nowego Prawa budowlanego

Petycja Podlaskiej OIIB w sprawie likwidacji zbędnych czynności przed dwoma organami AAB podczas jednej inwestycji

Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/