logo_POIIB-zpr-small
Szukaj
Close this search box.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – projekt nowych przepisów

W sierpniu 2022 r. poddano konsultacjom projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (UC130). Ma on za zadanie wdrożyć dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach tych konsultacji Podlaska OIIB, pomimo braku oficjalnego zaproszenia, zgłosiła swoje uwagi.
Naszym zdaniem projekt ten w kilku aspektach niepotrzebnie wprowadzałby utrudnienia dla społeczeństwa albo nie uwzględniał współczesnych możliwości technicznych lub po prostu życiowych.
Do wszystkich uwag projektodawca odniósł się w tym tygodniu, a z tabelarycznym ich zestawieniem można zapoznać się tutaj (ostatni plik).

Projektodawca uznał rację wszystkich naszych uwag (poz. 33-35 tabeli), w tym m.in.:

  • usunie przepisy dotyczące egzaminowania osób uprawnionych do wykonywania ocen ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych, które były bardzo rygorystyczne i niezwykle kosztowne – dalece wykraczające poza wymagania dyrektywy i nakładające na osoby uprawnione obowiązek płatnych i cyklicznych szkoleń w jednej instytucji, bez możliwości zapewnienia szkoleń bezpłatnych (np. przez Izbę),
  • umożliwi opracowanie oceny ryzyka w wewnętrznym systemie wodociągowym nie tylko w formie pisemnej, ale również elektronicznej,
  • we wnioskach o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej – zlikwiduje obowiązek określenia dobowej wielkości ładunku zanieczyszczeń ścieków z budynków innych niż przemysłowe. W naszym przekonaniu obowiązek nakazujący nieprofesjonalnym podmiotom określanie takich parametrów jest niemożliwy przez nich do realizacji.

Będziemy śledzili dalsze losy tego projektu i na bieżąco informowali o istotnych zdarzeniach z nim związanych.

Skip to content