22 września 2022

Od dnia 21 września 2022 r. wzorce i standardy (WiS) dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych stały się jednym ze zbiorów zasad wiedzy technicznej w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Opracowania te są dostępne tutaj: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d .

 

Tego samego dnia weszło również w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001518 , które zastąpi dotychczasowe rozporządzenia:

- w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,

- w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

 

Nowe rozporządzenie jest sformułowane bardziej ogólnie niż trzy poprzednie, a tym samym ma dawać większą swobodę projektantowi w wyborze rozwiązań technicznych przy projektowaniu dróg publicznych.

To prawda, bowiem z jednej strony faktycznie projektant jest mniej związany sztywnymi wymogami przepisów. Jednak druga strona medalu jest taka, że WiS będą docelowo (obecnie są w trakcie tworzenia kolejnych tomów) obszernym opracowaniem, które trzeba będzie poznać. 

 

Zapisy rozporządzenia każdy projektant musi stosować obligatoryjnie, aczkolwiek z pewnymi wyjątkami:

- nadal będzie istniała możliwość uzyskania odstępstwa od ich stosowania, w oparciu o art. 9 Prawa budowlanego,

- w celu ograniczenia przypadków konieczność uzyskiwania odstępstwa, w rozporządzeniu wprowadzono pojęcie tzw. „trudnych warunków” (definicja zawarta w § 4 pkt 22 rozporządzenia), w których już z treści rozporządzenia wynika możliwość zastosowania rozwiązań zamiennych, bez konieczności uzyskiwania odstępstwa. W takich przypadkach będzie wymagane jednak pisemne uzasadnienie, potwierdzające brak możliwości lub rażąco wysokie koszty zastosowania rozwiązania standardowego. Takie uzasadnienie projektant jest zobowiązany dołączyć do projektu.

 

Z kolei wcześniej wymienione WiS, Polskie Normy, czy literatura fachowa – na zasadzie dobrowolnego stosowania mają za zadanie służyć projektantowi przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu konkretnych rozwiązań w projekcie drogi.

 

W związku z przytoczonymi zmianami legislacyjnymi, system wymagań do obowiązkowego i dobrowolnego stosowania przy projektowaniu dróg publicznych wygląda następująco: https://www.gov.pl/attachment/658b0a4a-4f5a-431d-8cf2-2dc137b3e484 

 

 

Więcej na temat WiS można przeczytać w komunikacie Ministerstwa Infrastruktury: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zmiany-w-zasadach-projektowania-drog-publicznych .

 

MRiT w sprawach dotyczących nowego Prawa budowlanego

Wzorce i standardy przy projektowaniu dróg publicznych

Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/