Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

16 września 2022

Weryfikacji dokumentacji geotechnicznej - wyrok WSA w Gliwicach II SA/Gl 199/22 

W wyroku z dnia 28 czerwca 2022 r. sygn. II SA/Gl 199/22 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach poruszył kwestię ograniczonej możliwości badania i ingerowania organu administracji architektoniczno-budowlanej w rozwiązania projektowe oraz kształt projektu i zamierzenia budowlanego – w tym przypadku w zakresie opinii geotechnicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Sąd stwierdził m.in. że:

 

Ustawodawca przyznał organom ograniczoną możliwość badania i ingerowania w zaproponowane rozwiązania projektowe i kształt projektu i zamierzenia inwestycyjnego, zawężoną w zasadzie do zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. Jak wskazał WSA w Białymstoku w wyroku z 13 lutego 2020 r., sygn. akt: II SA/Bk 783/19: "rozszerzająca interpretacja uprawnień organu, w zakresie kontroli projektu budowlanego dokonywanej na podstawie art. 35 ust. 1 p.b., oznaczałaby w istocie przywrócenie uchylonej zasady oceny materialnych rozwiązań projektu budowlanego przez organ (tj. uchylony art. 35 ust. 2 p.b.) i stanowiłaby naruszenie kardynalnej zasady związania organów administracji publicznej prawem."

(...)

 

Zgodnie z § 4 ust. 4 Rozporządzenia, kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.

 

Jak wynika z akt sprawy, w szczególności z przedłożonej przez inwestorów opinii geotechnicznej, warunki gruntowe dla terenu posadowienia przedmiotowej inwestycji zostały określone jako proste, zaś obiekt został przez projektanta zakwalifikowany do pierwszej kategorii geotechnicznej, ze względu na nieskomplikowaną konstrukcję i proste warunki gruntowe. W tej sytuacji, wbrew twierdzeniom pełnomocnika skarżącej, dla przedmiotowej inwestycji nie było wymagane sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Za wystarczające zarówno w świetle przepisów Rozporządzenia jak również m.p.z.p. należało uznać przedłożenie przez inwestorów opinii geotechnicznej.

 

Należy w tym miejscu podkreślić, że opinia geotechniczna stanowi dokument specjalistyczny o charakterze eksperckim. Zasadnie organ wskazał w treści decyzji, że organy administracji architektoniczno-budowlanej nie miały podstaw do kwestionowania twierdzeń i wniosków w niej zawartych. Prawidłowa była bowiem ocena organu dotycząca braku podstaw do podważania ustaleń opinii, która jest spójna, logiczna, a zawarte w niej wnioski znajdują potwierdzenie w czynnościach dowodowych przeprowadzonych przez osobę ją sporządzającą. Zarzuty skargi, sprowadzające się do kwestionowania wniosków tej opinii, nie zostały poparte argumentacją, z której wynikałoby, że opinia ta jest wadliwa. Zarzuty strony skarżącej w tym zakresie stanowią bowiem jedynie polemikę z twierdzeniami eksperta, tj. osoby posiadającej specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie, potwierdzoną stosownymi uprawnieniami, która to osoba ponosi odpowiedzialność za wnioski wynikające ze sporządzonego przez nią dokumentu. Taka polemika nie mogła prowadzić do podważenia wniosków wyrażonych w opinii geotechnicznej.

 

Treść orzeczenia dostępna jest tutaj.

 

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/