Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

Orzeczenia sądowe

14 kwietnia 2023
O tym jak istotne jest terminowe załatwianie spraw przekonał się organ AAB, który zbędnie przedłużył postępowanie o udzielenie pozwolenia na budowę, za co w efekcie organ drugiej instancji naliczył mu karę 47.000 zł.  Powyższy przypadek skłania do zadania pytania, czy przypadkiem najczęstszą przyczyną niepotrzebnego przedłużania postępowań nie jest nadmierna ingerencja pracownika urzędu w rozwiązania zawarte w projekcie budowlanym, wykraczająca poza
07 stycznia 2023
Mamy czasem do czynienia z sytuacją, w której decyzja o warunkach zabudowy (np. WZ lub ULICP) została wydana przed decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Jest to oczywiście sprzeczne z treścią art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
10 grudnia 2022
Często spotykaną sytuacją w praktyce projektowej są uwagi uczestników narady koordynacyjnej, które negatywnie opiniują przedłożone usytuowanie projektowanej sieci, bez wskazania podstawy prawnej. Przewodniczący narady koordynacyjnej nie ma narzędzi, aby uczestnikom narady zabronić wpisania uwagi. Jak taką uwagę należy traktować, gdy została ona jednak w protokole z narady umieszczona? W takiej sprawie wypowiedział się WSA w Krakowie w wyroku z dnia
21 listopada 2022
Do rozpatrzenia przez ZPR trafił wniosek, który wskazywał na powtarzający się problem traktowania przez organy administracji architektoniczno-budowlanej kontenerowych stacji transformatorowych jak budynki. Konsekwencje takiej interpretacji przepisów są oczywiście bardzo istotne dla inwestora i projektanta, choćby w zakresie wymaganych odległości, kwestii podatkowych, czy nawet formy projektu budowlanego - gdyż na podstawie art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego urządzenia budowlane mogą skorzystać
16 września 2022
W wyroku z dnia 28 czerwca 2022 r. sygn. II SA/Gl 199/22 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach poruszył kwestię ograniczonej możliwości badania i ingerowania organu administracji architektoniczno-budowlanej w rozwiązania projektowe oraz kształt projektu i zamierzenia budowlanego – w tym przypadku w zakresie opinii geotechnicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Sąd stwierdził m.in. że: „Ustawodawca przyznał organom ograniczoną możliwość badania i ingerowania w
06 września 2022
Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 01.07.2022 r. wydał wyrok w sprawie umożliwienia wejścia na posesję, koniecznego do wykonania remontu sieci energetycznej. Sprawa wiązała sie z wykorzystaniem art. 124b u.g.n., ale jest również istotna z punktu widzenia definicji remontu sieci energetycznych.   W wydanym orzeczeniu sąd zauważył m.in.: "Wskazania wymaga, że w orzecznictwie sądów administracyjnych został sformułowany także przekonujący pogląd, że wymiana

Opinie organów państwa

01 czerwca 2023
Po kilku przypadkach niezrozumiałego stosowania przepisów w zakresie projektu technicznego przez organy nadzoru budowlanego na terenie Białegostoku, Podlaska OIIB wystąpiła z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Technologii o analizę problemu.  Minister udzielił odpowiedzi, o której pisaliśmy tutaj, ale w ślad za tym poszły również działania Pani Doroty Cabańskiej - Głównego
11 maja 2023
W marcowym artykule pisaliśmy o zdumiewającym przypadku, w którym powiatowy inspektor nadzoru budowlanego (PINB) zażądał dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy podziemnej sieci uzbrojenia terenu - projektu technicznego (PT), przy czym zrobił to po zakończeniu robót budowlanych. Mając pełną świadomość, że PT w tym przypadku nie jest wymagany i nie
07 grudnia 2022
Na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego szczegółowo wyjaśniono kwestię zmian nieistotnych w projekcie budowlanym. Zwrócono przy tym uwagę na odrębność kwalifikacji odstąpień w przypadku projektu zagospodarowania działki lub terenu (PZT) oraz architektoniczno-budowlanego (PAB), od zmian wprowadzanych w projekcie technicznym (PT).  Zagadnienia te są szczególnie ważne w świetle obecnie obowiązujących
09 listopada 2022
W odpowiedzi na pismo Prezesa PIIB dotyczące Wzorców i Standardów (WiS) w hierarchii aktów prawnych przy projektowaniu dróg publicznych, wypowiedziało się Ministerstwo Infrastruktury. W stanowisku ministerstwa stwierdza się m.in., że: "Ponadto fakt, że wzorce i standardy są przeznaczone do dobrowolnego stosowania oznacza, że nie stanowią one obligatoryjnych przepisów techniczno-budowlanych w
15 września 2022
Wiceminister Rozwoju i Technologii odpowiedział na prośbę o rozstrzygniecie szeregu wątpliwości dotyczących nowego Prawa budowlanego, obowiązującego od 19.09.2020 r., w tym m.im. w zakresie: dołączenia do PZT i PAB wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, trybu usuwania nieprawidłowości, określony w art. 35 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane, a także
25 sierpnia 2022
W załączonym dokumencie GUNB odpowiada w sprawach: - podpisów projektanta i innych osób sporządzających projekt budowlany w postaci papierowej i elektronicznej, - podpisów pod oświadczeniem projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. GUNB stwierdza m.in.: ... na stronie tytułowej zamieszcza się podpis osoby, o której mowa w

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/