Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

Aby dodać Kalendarz legislacyjny do własnego kalendarza Google kliknij "+"

31 maja 2023
Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 7/2023 Dnia 31.05.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1039) Data wejścia w życie: 01.06.2023 r. Dokument dotyczy: Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. poz. 680), które traci moc z dniem  01.06.2023 r. Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1039  Adres internetowy dokumentu uchylanego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000680  Dnia 31.05.2023 r.
19 maja 2023
Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 6/2023 Dnia 19.05.2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 967) Data wejścia w życie: 03.06.2023 r. z wyjątkiem: 1) art. 1, który wchodzi w życie z dniem 20.05.2023 r.; 2) art. 3, który wchodzi w życie z dniem 07.06.2023 r. Zmiana dotyczy: Ustawa zmienia m.in. Prawo budowlane w zakresie art. 29, tj. katalogu inwestycji zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
18 kwietnia 2023
Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 4/2023 Na wstępie informujemy, że dnia 12.04.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane. Uwzględnia ono stan prawny na dzień 27.02.2023 r. Jednocześnie przypominamy, że na naszej stronie: klik znajdują się ujednolicone teksty aktów prawnych powstają poprzez bieżące nanoszenie zmian w tekście danego aktu. Tekst ujednolicony różni się od tekstu jednolitego tym, że co prawda nie jest dokumentem oficjalnym, ale odzwierciedla aktualny stan prawny. Jest on opracowywany na bieżąco, po każdej zmianie danej
24 marca 2023
Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 3/2023 Dnia 23.03.2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 553) Data wejścia w życie: 23.04.2023 r.  - z wyjątkiem art. 1 pkt 10 w zakresie art. 6g, który wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2024 r. Zmiana dotyczy: Nowelizacja przewiduje przede wszystkim w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, że odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego (albo budynku
16 lutego 2023
Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 2/2023 Dnia 15.02.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. poz. 297) Data wejścia w życie: 02.03.2023 r. Dokument dotyczy:  Wśród najważniejszych zmian w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia należy wymienić m.in.: w § 3 w uproszczono procedurę przygotowania odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących budowli rolniczych, umożliwiając spełnienie warunków technicznych na podstawie ekspertyzy np. rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy zabezpieczeń przeciwpożarowych
10 stycznia 2023
Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 1/2023 Dnia 09.01.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45). Data wejścia w życie: 27.01.2023 r. Dokument dotyczy: Rozporządzenie określa: 1) szczegółowy sposób wydawania i prowadzenia dziennika budowy w postaci papierowej i elektronicznej, w tym dokonywania wpisów; 2) format dziennika budowy w postaci papierowej; 3) szczegółowy sposób uwierzytelniania i autoryzacji w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy - „system EDB”. Rozporządzenie to było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
28 grudnia 2022
Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 12/2022 Dnia 27.12.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2778) Data wejścia w życie: 01.01.2023 r. Dokument dotyczy: Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. poz. 1134), które straci moc z dniem 1 stycznia 2023 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie
23 grudnia 2022
Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 11/2022 Dnia 20.12.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687) Data wejścia w życie: 21.12.2022 r. z wyjątkiem:                     1) art. 46 i art. 48 pkt 3 wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.; 2) art. 39, art. 44 pkt 3, art. 48 pkt 1 i 2, art. 54, art. 62, art. 63, art. 68, art. 74 oraz art. 82 wchodzą
27 października 2022
Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 10/2022 Dnia 27.10.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: Ustawa z dnia 7 października 2022 o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 2206)  Data wejścia w życie: 28.04.2023 r. Dokument dotyczy: Wśród najistotniejszych zmian wprowadzanych ustawą należy wymienić m.in.: obowiązek przekazania przez osobę uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zlecającemu dokumentu zarówno w formie papierowej (tak jak ma to miejsce w chwili obecnej), jak i w formie elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej; uzupełnienia świadectwo
26 października 2022
Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 9/2022 Dnia 26.10.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: Ustawa z dnia 7 października 2022 o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185)  Data wejścia w życie: 10.11.2022 r. z wyjątkiem: - ustawa w art. 81 przewiduje szereg wyjątków dotyczących wejścia w życie poszczególnych przepisów, jednak kwestie uregulowane w ustawach związanych z budownictwem, dotyczące możliwości składania wniosków w postaci elektronicznej, wejdą w życie w tej samej dacie - 3 miesiące od dnia ogłoszenia ustawy, tj. 27.01.2023 r. Dokument dotyczy: W

Informacje prawne na bieżąco

Kliknij na zaznaczony dzień, aby poznać przepisy, które tego dnia wejdą w życie

Ze względu na dużą ilość zmienianych aktów prawnych, poniższe informacje powstają w wyniku subiektywnego wyboru najważniejszych z nich. 

 

W zależności od aktu prawnego umieszczonego w kalendarzu, link odeśle Cię do:

  • informacji przygotowanej przez ZPR i/lub

  • bezpośrednio do zmienianego przepisu w serwisie Wolters, do którego dostęp ma każdy członek Izby po zalogowaniu się do Portalu PIIB.

 

Jeśli masz sugestię o umieszczeniu informacji, której jeszcze nie ma w kalendarzu - prosimy o zgłoszenie na adres: zpr@podlaska-oiib.pl.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/