Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

Aby dodać Kalendarz legislacyjny do własnego kalendarza Google kliknij "+"

24 marca 2023
Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 3/2023 Dnia 23.03.2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 553) Data wejścia w życie: 23.04.2023 r.  - z wyjątkiem art. 1 pkt 10 w zakresie art. 6g, który wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2024 r. Zmiana dotyczy: Nowelizacja przewiduje przede wszystkim w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, że odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego (albo budynku
16 lutego 2023
Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 2/2023 Dnia 15.02.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. poz. 297) Data wejścia w życie: 02.03.2023 r. Dokument dotyczy:  Wśród najważniejszych zmian w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia należy wymienić m.in.: w § 3 w uproszczono procedurę przygotowania odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących budowli rolniczych, umożliwiając spełnienie warunków technicznych na podstawie ekspertyzy np. rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy zabezpieczeń przeciwpożarowych
10 stycznia 2023
Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 1/2023 Dnia 09.01.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45). Data wejścia w życie: 27.01.2023 r. Dokument dotyczy: Rozporządzenie określa: 1) szczegółowy sposób wydawania i prowadzenia dziennika budowy w postaci papierowej i elektronicznej, w tym dokonywania wpisów; 2) format dziennika budowy w postaci papierowej; 3) szczegółowy sposób uwierzytelniania i autoryzacji w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy - „system EDB”. Rozporządzenie to było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
28 grudnia 2022
Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 12/2022 Dnia 27.12.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2778) Data wejścia w życie: 01.01.2023 r. Dokument dotyczy: Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. poz. 1134), które straci moc z dniem 1 stycznia 2023 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie
23 grudnia 2022
Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 11/2022 Dnia 20.12.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687) Data wejścia w życie: 21.12.2022 r. z wyjątkiem:                     1) art. 46 i art. 48 pkt 3 wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.; 2) art. 39, art. 44 pkt 3, art. 48 pkt 1 i 2, art. 54, art. 62, art. 63, art. 68, art. 74 oraz art. 82 wchodzą
27 października 2022
Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 10/2022 Dnia 27.10.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: Ustawa z dnia 7 października 2022 o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 2206)  Data wejścia w życie: 28.04.2023 r. Dokument dotyczy: Wśród najistotniejszych zmian wprowadzanych ustawą należy wymienić m.in.: obowiązek przekazania przez osobę uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zlecającemu dokumentu zarówno w formie papierowej (tak jak ma to miejsce w chwili obecnej), jak i w formie elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej; uzupełnienia świadectwo
26 października 2022
Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 9/2022 Dnia 26.10.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: Ustawa z dnia 7 października 2022 o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185)  Data wejścia w życie: 10.11.2022 r. z wyjątkiem: - ustawa w art. 81 przewiduje szereg wyjątków dotyczących wejścia w życie poszczególnych przepisów, jednak kwestie uregulowane w ustawach związanych z budownictwem, dotyczące możliwości składania wniosków w postaci elektronicznej, wejdą w życie w tej samej dacie - 3 miesiące od dnia ogłoszenia ustawy, tj. 27.01.2023 r. Dokument dotyczy: W
19 września 2022
Dnia 23.08.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (dz. U. z 2022 r. poz. 1768) Data wejścia w życie: 24.08.2022 r., z wyjątkiem:  - art. 2, art. 3 pkt 1, 2, 4, 6-9, 11-25, art. 4-7 i art. 26-30 wchodzą w życie z dniem 21 września 2022 r. - art. 1 pkt 2, 5, 7-14, art. 11, art. 12 oraz art. 14 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.  Dokument dotyczy:  Ustawa ma na celu wprowadzenie zmian w przepisach
26 sierpnia 2022
Dnia 25.08.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (dz. U. z 2022 r. poz. 1783) Data wejścia w życie: 09.09.2022 r. - z wyjątkiem art. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Dokument dotyczy: Ustawa ma na celu wdrożenie przepisów dyrektywy 2019/1936, która m.in.: • rozszerza swój zakres przedmiotowy poza transeuropejską sieć transportową (TEN-T) i obejmuje swoim działaniem autostrady i tzw. drogi główne oraz wszystkie drogi znajdujące się poza obszarami miejskimi, które nie zapewniają dostępu do przylegających do nich
03 sierpnia 2022
Dnia 02.08.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (dz. U. z 2022 r. poz. 1620) Data wejścia w życie: 17.08.2022 r. Dokument dotyczy: Zdaniem prawodawcy obowiązujące dotychczas przepisy § 18 i § 20 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej, dotyczące stosowania w budynkach zaworów hydrantowych 52, generowały szereg wątpliwości interpretacyjnych, stąd w § 19 rozporządzenia doprecyzowano, że zawory hydrantowe 52 powinny być stosowane w budynkach wysokich i wysokościowych, mających więcej niż jedną kondygnację nadziemną. Z

Informacje prawne na bieżąco

Kliknij na zaznaczony dzień, aby poznać przepisy, które tego dnia wejdą w życie

Ze względu na dużą ilość zmienianych aktów prawnych, poniższe informacje powstają w wyniku subiektywnego wyboru najważniejszych z nich. 

 

W zależności od aktu prawnego umieszczonego w kalendarzu, link odeśle Cię do:

  • informacji przygotowanej przez ZPR i/lub

  • bezpośrednio do zmienianego przepisu w serwisie Wolters, do którego dostęp ma każdy członek Izby po zalogowaniu się do Portalu PIIB.

 

Jeśli masz sugestię o umieszczeniu informacji, której jeszcze nie ma w kalendarzu - prosimy o zgłoszenie na adres: zpr@podlaska-oiib.pl.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/