Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

08 sierpnia 2023

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 9/2023

 

Dnia 08.08.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno‑budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563) 

 

Data wejścia w życie: 09.08.2023 r.   

 

Dokument dotyczy
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1722), które traci moc z dniem 09.08.2023 r.  

 

Z istotniejszych zmian pomiędzy oboma aktami należy odnotować: 

 • określa ono dodatkowo sposób dokonywania przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych uzgodnień PZT, PAB i PT oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, sporządzonych w postaci elektronicznej
 • w § 4 ust. 1 zakres danych rozszerzono o informacje dotyczące kubatury brutto budynku w przypadku PZT i PAB, 
 • w § 4 ust. 3 określono, że przy uzgodnieniu PT dopuszczalne jest uzgodnienie danych dotyczących warunków ochrony przeciwpożarowej określonych w tym projekcie poprzez odwołanie się do danych zawartych w PZT lub PAB, w przypadku, gdy dane te nie ulegają zmianie i są właściwe do zakresu uzgadnianego projektu technicznego, 
 • w § 7 określono szczegółowy sposób dokonywania uzgadniania PZT, PAB lub PT sporządzonego w postaci elektronicznej - poprzez opatrzenie pliku komputerowego lub plików komputerowych z tym projektem (wyłącznie) kwalifikowanym podpisem elektronicznym rzeczoznawcy oraz wydaniem dla niego karty uzgodnienia, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do projektowanego rozporządzenia. Określono przy tym, że kartę uzgodnienia projektu sporządza się w postaci elektronicznej i zapisuje w pliku komputerowym w formacie PDF, który opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym rzeczoznawcy oraz znakuje kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu w dniu opatrzenia tym podpisem pliku komputerowego lub plików komputerowych z projektem, 
 • w § 7 określono również, że plik komputerowy z kartą uzgodnienia, stanowiącą załącznik do uzgodnionego projektu, powinien posiadać nazwę zgodną ze sposobem nadawania nazw plikom stanowiącym załączniki do projektu budowlanego, wskazanym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679). 

 

W § 10 wskazano, że do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1563  

Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001722  

Przebieg procesu legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12374004/  

 

 


 

 

Dnia 03.08.2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: 

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1506) 

 

Data wejścia w życie: 03.09.2023 r. z wyjątkiem: 
1) art. 8, który wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2023 r. 

 

Zmiana dotyczy
Ustawa rozszerza stosowanie przepisów specustawy przesyłowej na inwestycje dystrybucyjne o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym, które są funkcjonalnie powiązane ze strategicznymi inwestycjami w sieć przesyłową. Wprowadza definicję m.in. “inwestycji towarzyszącej”, „sieci dystrybucyjnej” oraz „strategicznej inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnej”. 

 

Inne istotniejsze zmiany dotyczące ustawy przesyłowej, to: 

 • przepisy ustaw: z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dotyczące postępowań w sprawach nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stosuje się także w przypadku braku danych w katastrze nieruchomości pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, 
 • ustawa określa sposób informowania o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub w przypadku braku danych w katastrze nieruchomości pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości,  
 • nadziemne liniowe urządzenia obce oraz przyłącza elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 30 kV, mogą być umieszczane wzdłuż pasów drogowych, poza terenem zabudowy, w odległości mniejszej niż 5 m od granicy pasa drogi (nie stosuje się art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). 

 

Z kolei w ustawie – Prawo budowlane

 • w art. 5a wprowadza się możliwość zastosowania art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczącego zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej, które może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej, do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,  
 • w art. 29 wyłącza się z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę: sieci elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 kV (obecnie 1 kV), a także podbudowę linii elektromagnetycznych (wymagane będzie zgłoszenie). Ponadto zwalnia się z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia sieci elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV na istniejącej podbudowie słupowej, 
 • w art. 31 ust. 1 stanowi się, że nie wymaga decyzji – wymagane będzie zgłoszenie – rozbiórka budynków i budowli o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości oraz rozbiórka napowietrznej linii energetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i niższym niż 110 kV. 
 • w art. 34 w ust. 3b skreśla się wyraz „podziemnych” - co oznacza, że budowa wszystkich sieci uzbrojenia terenu (a nie tylko: podziemnych) nie będzie wymagała sporządzenia PAB i PT, o ile całość problematyki może być przedstawiona w PZT

 

Ponadto w art. 4, zmieniającym ustawę o gospodarce nieruchomościami, w art. 124 ustawy modyfikuje się zasady przeprowadzania rokowań z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości w zakresie udzielenia zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości urządzeń, o których mowa w art. 124 ust. 1 ustawy. Modyfikacja ta polega na odesłaniu do odpowiedniego stosowania art. 114 ust. 1 i 2 oraz art. 115 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. do przepisów dotyczących rokowań o nabycie w drodze umowy praw do nieruchomości. Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości będzie obowiązany do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z przebudową urządzeń - obecnie obowiązek ten obejmuje jedynie udostępnienie w celu konserwacji oraz usuwania awarii. 

  

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001506 

 

Adres internetowy dokumentów zmienianych

 

Przebieg procesu legislacyjnego: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3185  

 

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 9/2023

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/