Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

26 października 2022

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 9/2022

 

 

Dnia 26.10.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 7 października 2022 o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185) 

 

Data wejścia w życie: 10.11.2022 r. z wyjątkiem:

- ustawa w art. 81 przewiduje szereg wyjątków dotyczących wejścia w życie poszczególnych przepisów, jednak kwestie uregulowane w ustawach związanych z budownictwem, dotyczące możliwości składania wniosków w postaci elektronicznej, wejdą w życie w tej samej dacie - 3 miesiące od dnia ogłoszenia ustawy, tj. 27.01.2023 r.

 

Dokument dotyczy:

W zakresie przepisów związanych z budownictwem ustawa przewiduje m.in.:

 1. w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – wprowadza się jednoinstancyjność, tj. w postępowaniu w sprawie udostępnienia (a także w sprawie odmowy udostępnienia) kanału technologicznego oraz w postępowaniu w sprawie przeniesienia decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego na cele związane z infrastrukturą telekomunikacyjną, a także ciągami drenażowymi, przewodami i urządzeniami służącymi do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej - decyzje wydane w pierwszej instancji stają się z mocy ustawy ostateczne;
 2. w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – poprzez zmianę art. 53 ust. 4 pkt 11 rezygnuje się z konieczności uzgadniania z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;
 3. w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – umożliwia się składanie wniosków, również w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem urzędowych formularzy zamieszczonych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw środowiska:
  1. o udzielenie zezwolenia na odstępstwa od zakazów gatunkowych,
  2. o wycinkę drzewa lub krzewu,
  3. zgłoszenia i wniosku w celu prowadzenia prac na obszarach form ochrony przyrody;
 4. w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - umożliwia się składanie w postaci elektronicznej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 5. w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – wprowadza się szereg zmian o zróżnicowanym stopniu ich znaczenia, z ważniejszych należy wymienić:
  1. elektroniczna postać wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, oceny wodnoprawnej, decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4, oraz o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego, a także zgłoszenia wodnoprawnego,
  2. nieznacznie zwiększa się zakres obiektów niewymagających pozwolenia albo zgłoszenia wodnoprawnego tj. w zakresie urządzeń pomiarowych należących do służb państwowych lub Wód Polskich,
  3. wprowadza się wymóg dołączenia zgłoszenia funkcjonujący w przepisach ustawy o ochronie przyrody, do wniosku o pozwolenie wodnoprawne lub  zgłoszenie wodnoprawne;
 6. w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych - wprowadza się zmianę art. 439 ust. 1, zgodnie z którą umowa, której przedmiotem są nie tylko roboty budowlane lub usługi, ale też dostawy usług, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy (obecnie jest 12 miesięcy), powinna zawierać postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia. W art. 455 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych dopuszcza się również zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli konieczność tej zmiany umowy prowadzi również do zmiany wysokości ceny – o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
  Natomiast w przypadkach określonych w art. 48 ustawy zmieniającej dopuszcza się również zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i będącej w toku w tym dniu, bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy nastąpiła istotna zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

 

Adres internetowy ustawy zmieniającejhttps://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2185

 

Adres internetowy ustaw zmienianych:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001693 – ustawa  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000503 – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000916 - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001029 - ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002233 - ustawa  z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001710 - ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

 

Przebieg procesu legislacyjnegohttps://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2479 

 

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 9/2022

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/