Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

19 września 2022

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 8/2022

Dnia 23.08.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (dz. U. z 2022 r. poz. 1768)

 

Data wejścia w życie: 24.08.2022 r., z wyjątkiem: 

- art. 2, art. 3 pkt 1, 2, 4, 6-9, 11-25, art. 4-7 i art. 26-30 wchodzą w życie z dniem 21 września 2022 r.

- art. 1 pkt 2, 5, 7-14, art. 11, art. 12 oraz art. 14 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

Dokument dotyczy

Ustawa ma na celu wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących dofinansowania samorządowej infrastruktury drogowej, ale zmienia również szereg przepisów o znaczeniu merytorycznym w ustawie o drogach publicznych, a także w Prawie budowlanym, gdzie przewiduje się, że w przypadku gdy planowana inwestycja podlegająca obowiązkowi zgłoszenia jest niezgodna z przepisami techniczno-budowlanymi i zachodzi konieczność uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, to może być ona realizowana wyłącznie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

W przypadku ustawy o drogach publicznych m.in. wprowadza się nową definicję drogi, definiuje się pojęcia urządzenia drogi i urządzenia obcego: (zastępując tym samym szereg zamiennych określeń takich elementów w dotychczasowych przepisach), doprecyzowuje się lub uchyla szereg innych dotychczasowych definicji, w tym np. zjazdów.

Ponadto zgodnie z ustawą wzorce i standardy dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 4 ustawy (o których pisaliśmy w Informacji nr 4/2022 z dnia 21.07.2022 r.), stają się jednym ze zbiorów zasad wiedzy technicznej, aczkolwiek nadal ich stosowanie pozostaje dobrowolne. Przypominamy, że wzorce i standardy są umieszczone na stronie internetowej dedykowanej wymaganiom technicznym w drogownictwie pod adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wymagania-techniczne-w-drogownictwie .

 

Z kolei zmiana w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych polega na przedłużeniu okresu jej obowiązywania do 31 grudnia 2050 r.

 

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001768

 

Adres internetowy ważniejszych dokumentów zmienianych:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19850140060 - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030800721 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

 

Przebieg procesu legislacyjnego: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2398

 

 

 


 

 

Dnia 01.09.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (dz. U. z 2022 r. poz. 1846)

 

Data wejścia w życie: 02.10.2022 r.

- z wyjątkiem art. 18 pkt 1-3 i 6, art. 20 i art. 35, które wchodzą w życie z dniem 2 września 2022 r.

 

Dokument dotyczy:
Ustawa ma na celu wprowadzenie zmian w szeregu ustaw w obszarze projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, których celem jest usprawnienie procesu inwestycyjnego.

W ustawie - Prawo budowlane w art. 3 pkt 3a sformułowanie „linia kolejowa” zastępuje się wyrazami „droga. Prawodawca tłumaczy to tym, że o ile na gruncie przepisów ustawy o transporcie kolejowym występują dwa pojęcia odnoszące się do torów kolejowych (tj. linia kolejowa i bocznica kolejowa), dla których wspólnym określeniem jest droga kolejowa, o tyle na gruncie przepisów budowlanych różnicowanie ww. rodzajów dróg kolejowych nie ma uzasadnienia.

Z kolei celem zmiany art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. d jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych odnośnie do zakresu przedmiotowego przepisu, tj. czy obejmuje on każdy rodzaj torów czy tylko tory kolejowe i urządzenia kolejowe. 

Natomiast celem zmiany w art. 82, w którym dodaje się pkt 3aa, jest objęcie właściwością wojewody wszystkich dróg kolejowych - tj. bocznic i linii kolejowych, bowiem brzmienie przepisu wdrożone ustawą nowelizującą z dnia 13 lutego 2020 r. doprowadziło do powstania dualizmu kompetencyjnego, gdyż w zakresie starostów będą bocznice, zaś wojewodów – linie kolejowe. Zdaniem prawodawcy z uwagi na specyfikę działań na tego rodzaju infrastrukturze i dotychczasową właściwość wojewodów dla obszarów kolejowych wskazane jest ujednolicenie zakresu właściwości dla dróg kolejowych.

 

Adres internetowy dokumentuhttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001846 

 

Adres internetowy ważniejszych dokumentów zmienianych:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414 - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001089 - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001265 - ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081991227 - ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030860789 - ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030800721 - ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030800717 - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971150741 - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890300163 - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

Przebieg procesu legislacyjnegohttps://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2400 

 

 

 


 

 

Dnia 08.09.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (dz. U. z 2022 r. poz. 1899)

 

Data wejścia w życie: 23.09.2022 r.

 

Zmiana dotyczy:
Celem rozporządzenia jest umożliwienie procesu zatłaczania biometanu do sieci gazowej, a także usunięcie wątpliwości w zakresie zgodności niektórych przepisów obowiązującego rozporządzenia systemowego z przepisami prawa europejskiego - przede wszystkim dotyczy to regulacji dotyczących tzw. kodeksów sieci.  

Wprowadza ono również regulacje dotyczące realizacji umów przesyłowych i dystrybucyjnych, spraw proceduralnych w zakresie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej, a także szczegółowe regulacje w zakresie funkcjonowania systemu gazowego.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001899 
Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101330891 

 

 

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/