Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

26 sierpnia 2022

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 7/2022

Dnia 25.08.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (dz. U. z 2022 r. poz. 1783)

 

Data wejścia w życie: 09.09.2022 r.

- z wyjątkiem art. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

Dokument dotyczy:
Ustawa ma na celu wdrożenie przepisów dyrektywy 2019/1936, która m.in.:

• rozszerza swój zakres przedmiotowy poza transeuropejską sieć transportową (TEN-T) i obejmuje swoim działaniem autostrady i tzw. drogi główne oraz wszystkie drogi znajdujące się poza obszarami miejskimi, które nie zapewniają dostępu do przylegających do nich nieruchomości i są budowane lub realizowane z funduszy unijnych,

• wprowadza obowiązek przeprowadzania ww. oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg obejmującej całą sieć drogową objętą zakresem dyrektywy oraz drogi krajowe zarządzane przez GDDKiA,

• ustanawia obowiązek systemowego uwzględniania niechronionych użytkowników drogi we wszystkich procedurach zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.

 

I. Zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:W art. 39 dodaje się ust. 6ba, zgodnie z którym obowiązek budowy kanału technologicznego w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy dróg publicznych nie będzie dotyczył następujących sytuacji:

1) przebudowy drogi, jeżeli w istniejących granicach pasa drogowego brak jest miejsca na zlokalizowanie kanału technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, o ile zostało to potwierdzone oświadczeniem inwestora dołączonym do dokumentacji organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub

2) budowy lub przebudowy drogi, jeżeli w pasie drogowym została już zlokalizowana kanalizacja kablowa lub został już zlokalizowany kanał technologiczny, lub

3) budowy lub przebudowy drogi, jeżeli roboty budowlane obejmują wyłącznie obiekty lub urządzenia wyposażenia technicznego drogi, w szczególności: przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów, zatoki przystankowe, perony przystankowe, stanowiska postojowe lub urządzenia do oświetlenia drogi, lub

4) budowy lub przebudowy drogi o długości do 1000 metrów, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:a) projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron,b) w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca kontynuację projektowanego kanału technologicznego zgodnie z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnią prognozą finansową jednostki samorządu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o których mowa w art. 20 pkt 1 lub 2, lub

5) budowy lub przebudowy istniejącego drogowego obiektu inżynierskiego, w którym usytuowanie kanału technologicznego nie jest możliwe ze względu na rodzaj lub bezpieczeństwo konstrukcji, o ile zostało to potwierdzone oświadczeniem inwestora dołączonym do dokumentacji organowi administracji architektoniczno-budowlanej.”.

 

W art. 39 nadaje się nowe brzmienie ust. 6c, który przewiduje rozszerzenie katalogu dotychczasowych okoliczności umożliwiających zwolnienie zarządcy drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego podczas budowy lub przebudowy drogi o przesłankę istnienia wolnych zasobów w kanalizacji kablowej.

 

II. Zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:Główne zmiany polegają na wskazaniu, że – w przypadku realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie lub przebudowie drogi krajowej innej niż wskazana w art. 24ga ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o drogach publicznych albo w przypadku każdej drogi wojewódzkiej lub ich odcinka, dla których inwestor, czyli zarządca drogi, nie zamierza uzyskiwać albo nie uzyskał dofinansowania ze środków UE – dołącza on oświadczenie, że nie ubiega się i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie zamierzenia budowlanego z budżetu Unii Europejskiej.Natomiast w przypadku gdy zamierza uzyskać albo już uzyskał dofinansowanie ze środków UE, inwestor, czyli zarządca drogi, powinien dołączyć wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, albo jego kopię, a także uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 tej ustawy, albo jego kopię.

 

III. Zmiany w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych :Podobny obowiązek załączania przez zarządcę drogi jako inwestora oświadczenia, że nie ubiega się i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie zamierzenia budowlanego z budżetu UE, został wprowadzony specustawie drogowej.

 

Adres internetowy ustawy zmieniającejhttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001783

Adres internetowy ustaw zmienianych:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19850140060 - ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414 - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030800721 - ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081991227 - ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Przebieg procesu legislacyjnegohttps://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2348 

 

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/