Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

02 maja 2023

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 5/2023

 

Dnia 28.04.2023 r. zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw Komunikaty Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r., które wskazują dzień 1 sierpnia 2023 r. jako datę wdrożenia rozwiązań technicznych na potrzeby Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Są to następujące komunikaty: 

 

 • w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 62a ust. 5 i 6 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 833) - umożliwiające sporządzanie protokołu kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

 

 • w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 832

 

 • w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 831

 

 • w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27e ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 830

 

 • w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27d ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 829

 

 • w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27f ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 828

 

 


 

Dnia 28.04.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 819) 

 

Data wejścia w życie: 13.05.2023 r.  

 

Dokument dotyczy

Rozporządzenie to było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, które traci moc z dniem 13 maja 2023 r. 

 

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/819  

 
 


 
Dnia 27.04.2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: 

Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 803) 

 

Data wejścia w życie: 12.05.2023 r. z wyjątkiem:  

1)    art. 10 i art. 20, które wchodzą w życie z dniem 28 lipca 2023 r.; 

2)    art. 5, art. 14 i art. 19, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r. 

 

Zmiana dotyczy

W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego wprowadza się następujące zmiany: 

 1. Zmiana przewiduje nadanie waloru ostateczności decyzji wydanej w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony (dodanie § 1a w art. 127 k.p.a.). Zmiana ta stanowi więc wyjątek od zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. 
 2. Zmiana art. 127a § 1 k.p.a. ma na celu umożliwienie stronie złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji jeszcze przed rozpoczęciem biegu terminu na jego wniesienie - w obecnym stanie prawnym istnieją bowiem kontrowersje, czy strona może złożyć takie oświadczenie w dniu doręczenia jej decyzji, skoro termin na wniesienie odwołania rozpoczyna swój bieg dopiero w dniu następnym. Kwestia ta ma znaczenie w sytuacji, w której strona, chcąc jak najszybciej otrzymać ostateczną decyzję, decyduje się na jej osobisty odbiór w siedzibie organu, który ją wydał i przy jej odbiorze chciałaby jednocześnie złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia od niej odwołania i otrzymać potwierdzenie, że jest ona ostateczna. 

 

W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących wprowadza się m.in. zmiany polegające na: 

 1. W ramach powiązanej działalności handlowej i usługowej z inwestycją mieszkaniową zwiększono udział powierzchni przeznaczonej pod taką działalność do min. 5%. 
 2. Rozszerza się zakres przedmiotowy ustawy pozwalając na realizowanie inwestycji mieszkaniowych na terenach wykorzystywanych w przeszłości w celach usługowych lub handlowych, niezależnie od postanowień obowiązującego studium.  
 3. Wprowadzono obowiązek określenia we wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej powierzchni terenu biologicznie czynnego. 
 4. Wprowadzono obowiązek zapewnienia minimalnego udziału terenu powierzchni biologicznie czynnej jaki powinna spełniać inwestycja mieszkaniowa oraz nieogrodzonego urządzonego terenu wypoczynku oraz rekreacji lub sportu, a także minimalnej liczby miejsc postojowych wynoszącą co najmniej 1,5-krotność liczby mieszkań przewidzianej do realizacji w ramach inwestycji mieszkaniowej.  

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000803  

Adres internetowy dokumentów zmienianych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001538 - Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000775 - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

Przebieg procesu legislacyjnego: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2628  

 

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 5/2023

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/