Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

26 lipca 2022

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 5/2022

Dnia 26.07.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1557)

 

Data wejścia w życie: 10.08.2022 r. z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 4 lit. c–g, pkt 10 lit. a, pkt 11 lit. c i d, pkt 15 lit. a, pkt 31, pkt 37 lit. b, pkt 39 i 42–44, art. 4 oraz art. 8 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r. (system e-CRUB i brak obowiązku dołączania dokumentu uprawnień i przynależności do izby);

2) art. 1 pkt 1, 3, 17, 19, 21, 22, 26, pkt 27 lit. a i c i pkt 28 oraz art. 5, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia (tj. 27 stycznia 2023 r. - dokumentacja budowy, w tym system EDB);

3) art. 1 pkt 29, 30, 32–34 i pkt 41 lit. b i c oraz art. 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. (system c-KOB).

 

Zmiana dotyczy:

Ustawa, której procedowanie trwało ponad rok, stanowi kolejny etap cyfryzacji w obszarze budownictwa, w tym głównie:

 

1) wprowadza Elektroniczny Dziennik Budowy („system EDB”) - dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej będzie można kontynuować w postaci elektronicznej, jednak przejście w odwrotnym kierunku nie będzie możliwe. Ustawa przewiduje dziennik w postaci papierowej można będzie wydać jedynie do 31 grudnia 2029 r. (z wyjątkiem dziennika budowy dotyczącego robót budowlanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją MON),

 

2) zmienia zasady prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej przez odpowiedni system teleinformatyczny („system e-CRUB”). Nowy system wyeliminuje obowiązek dołączania w różnych procedurach budowlanych dokumentu uprawnień budowlanych oraz dokumentu przynależności do izby samorządu zawodowego. Osoby, które nabyły uprawnienia budowlane przed 1 stycznia 1995 r., co do których nie istnieje obowiązek wpisu do rejestru, będą mogły dobrowolnie wystąpić z wnioskiem do okręgowej komisji kwalifikacyjnej o wpis do eCRUB,

 

3) wprowadza Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego („system c-KOB”) - zakres podmiotów zobowiązanych do prowadzenia książki obiektu budowlanego co do zasady nie zmieni się, ale wszyscy właściciele lub zarządcy istniejących obiektów budowlanych, którzy są zobligowani do prowadzenia tego dokumentu, będą musieli założyć EKOB do dnia 31 grudnia 2026 r., natomiast dotychczasowe książki obiektu budowlanego w postaci papierowej nadal będą zobowiązani przechowywać przez okres istnienia obiektu,

 

4) wprowadza przepisy regulujące funkcjonowanie portalu e-Budownictwo,

 

5) umożliwia uzgodnienie pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projekty w postaci elektronicznej: zagospodarowania działki lub terenu, architektoniczno-budowlany, techniczny oraz projekt urządzenia przeciwpożarowego. Uzgodnienie projektu w postaci elektronicznej przez rzeczoznawcę ppoż. będzie potwierdzane przez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz dokumentem uzgodnienia, zwanym „kartą uzgodnienia”, która będzie stanowiła załącznik do projektu.

 

Inne istotniejsze kwestie:

  • zmienia się art. 36a ust. 6 w zakresie informacji projektanta o nieistotnych odstąpieniach od PZT lub PAB, które nie będą już zamieszczane na projekcie, lecz dołączane jako odrębny rysunek i opis do dokumentacji budowy,

 

  • przewiduje się wprowadzenie rozwiązania, o które Izba postulowała jakiś czas temu, tj. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego będzie mógł opublikować, do dobrowolnego stosowania, formularze innych dokumentów niż obowiązujące wzory druków – co prawdopodobnie pozwoli wyeliminować rozbieżności w wymaganiach poszczególnych organów odnośnie wzorów innych formularzy niż obowiązujące, stosowanych w procedurach budowlanych w ich placówkach,

 

  • w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi ustawa precyzuje, że pozwolenie na budowę obiektu budowlanego może nie obejmować przyłączy, które są wymagane dla takiego obiektu, a podlegają procedurze zgłoszenia lub realizacji w oparciu o art. 29a.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001557

Adres internetowy dokumentów zmienianych:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002351 - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000869 – ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001117 - z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

Przebieg procesu legislacyjnegohttps://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2245 

 

 


 

 

Dnia 25.07.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549)

 

Data wejścia w życie: 09.08.2022 r.

 

Zmiana dotyczy:
Ustawa przede wszystkim ma na celu:

1) realizację kamienia milowego odnoszącego się do monitorowania i kontroli indywidualnych systemów oczyszczania ścieków ujętego w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności, w ramach reformy B3.1. „Wsparcie zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich” zawartego w celu B3. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie degradacji środowiska”;

 

2) dostosowanie przepisów prawa krajowego do wymagań dyrektywy 91/271/EWG;

 

3) doprecyzowanie procedur związanych z wyznaczaniem, zmianą lub likwidacją aglomeracji;

 

4) doprecyzowanie postępowania dotyczącego przygotowania krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK);

 

5) wprowadzenie administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie obowiązków aglomeracji w zakresie ich dostosowania do wymogów dyrektywy 91/271/EWG oraz w przypadku niewywiązywania się z obowiązku w zakresie sprawozdawczości z realizacji KPOŚK. Z uwagi na prewencyjny charakter kar ich stawkę ustalono w wysokości do 10 000 zł;

 

6) doprecyzowanie obowiązków gmin związanych z gospodarowaniem nieczystościami ciekłymi;

 

7) zmiany w zakresie zgód wodnoprawnych w przedmiocie działań wymagających uzyskania zgody wodnoprawnej;

 

8) uregulowanie kwestii dotyczących opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości z takich oczyszczalni, oraz obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości, gminy i przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania oczyszczalni i transportu nieczystości;

 

9) doprecyzowanie zakresu wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych i procedury jego przyjmowania;

 

10) wykonanie wniosku Najwyższej Izby Kontroli skierowanego do Prezesa Rady Ministrów przedstawionego w ramach kontroli pn. „Przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w gminach turystycznych”,

 

11) wprowadza obowiązek dokonania zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp?status=O&year=2022&position=1549

Adres internetowy dokumentów zmienianych:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002233 - ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001297 - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002028 – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Przebieg procesu legislacyjnegohttps://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2262 

 

 

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/