Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

18 kwietnia 2023

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 4/2023

 

 

Na wstępie informujemy, że dnia 12.04.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane.

Uwzględnia ono stan prawny na dzień 27.02.2023 r.

 

Jednocześnie przypominamy, że na naszej stronie: klik znajdują się ujednolicone teksty aktów prawnych powstają poprzez bieżące nanoszenie zmian w tekście danego aktu.

Tekst ujednolicony różni się od tekstu jednolitego tym, że co prawda nie jest dokumentem oficjalnym, ale odzwierciedla aktualny stan prawny. Jest on opracowywany na bieżąco, po każdej zmianie danej ustawy, również w okresach pomiędzy oficjalnymi publikacjami tekstu jednolitego.

 

Natomiast na tej stronie klik prowadzony jest kalendarz nadchodzących zmian przepisów związanych z budownictwem, który można dodać do prywatnego kalendarza Google.

 


 

Dnia 13.04.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 697)

 

Data wejścia w życie28.04.2023 r.

 

Dokument dotyczy

Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynika ze zmian przewidzianych w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane. Nie jest to więc jeszcze rozporządzenie, które wprowadzałoby które klasy energetyczne w skali: od A+ (najlepsza) do G (najgorsza), którego projekt był poddany prekonsultacjom - więcej na ten temat tutaj.


Wśród zmian w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów należy odnotować, iż wprowadzono zmianę polegającą na określeniu nowej wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośników energii dla energii elektrycznej wi = 2.5.

 

Ponadto w w załącznikach określających wzory świadectw charakterystyki energetycznej m.in.:

– dodano oświadczenie sporządzającego świadectwo, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, a także dokonano zmiany redakcyjnej stopki świadectwa – dodając w niej zapis: "Wygenerowano z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków".

Zmiana ta była podyktowana wieloma przypadkami świadectw niezarejestrowanych w prawidłowy sposób, tj. w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków;

 

– dodano odnośnik wyraźnie wskazujący, że wymagania dotyczące wartości wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP powinny być spełnione jedynie w przypadku budynku nowo wznoszonego oraz powinny zbyć zgodne z wartościami obowiązującymi na dzień sporządzenia świadectwa;

 

– dodano odnośnik, w którym wskazano źródło danych w zakresie wymaganych temperatur wewnętrznych w budynku określone w przepisach techniczno-budowlanych - dodanie go wynika z niekompletnego wypełniania przez sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej informacji o temperaturach wewnętrznych w budynku w zależności od stref ogrzewanych,

 

– dokonano doprecyzowania, że wymagania dotyczące wartości współczynnika przenikania ciepła przegród (U) powinny być zgodne z wartościami obowiązującymi na dzień sporządzenia świadectwa - co było podyktowane tym, że często dochodziło do błędów interpretacyjnych związanych z doborem wymaganego współczynnika U w stosunku do daty projektowania budynku, a nie w stosunku do daty sporządzenia świadectwa.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000697


Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000376

 


 

Dnia 18.04.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 14 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz. U. z 2023 r. poz. 729)

 

Data wejścia w życie28.04.2023 r.

 

Dokument dotyczy

Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynika ze zmian przewidzianych w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane.

Zmiany te dotyczą  między innymi zakresu informacji, jakie powinien zawierać protokół z kontroli systemu ogrzewania oraz protokół z kontroli systemu klimatyzacji, do którego dodano oświadczenie osoby, która sporządziła protokół, o tym że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków (art. 1 pkt 18 ustawy z 7 października 2022 r.), a także rozszerzenia rodzajów źródeł ciepła poddawanych systematycznej kontroli.

W załącznikach do rozporządzenia rozszerzono zakres systemów technicznych podlegających obowiązkowym, regularnym przeprowadzanym przeglądom

 

W załączniku nr 1 określono nowy wzór protokołu z kontroli systemu ogrzewania, w którym w porównaniu do obecnie stosowanego wzoru: 

 • dodano informacje o dostępnej dokumentacji z przeprowadzonej kontroli oraz odnośnik nr 5; 
 • doprecyzowano pojęcie „projektowe obciążenie cieplne”;
 • dodano informację o roku montażu źródła ciepła;
 • dodano informację o rodzaju systemu ogrzewania;
 • doprecyzowano informację o rodzajach źródeł ciepła występujących w obiekcie; 
 • doprecyzowano informację o przeznaczeniu kotła;
 • dodano parametry charakteryzujące panele fotowoltaiczne oraz odnośnik nr 9;
 • dodano parametry charakteryzujące pompę ciepła oraz odnośnik nr 9;
 • dodano parametry charakteryzujące akumulację energii w rozpatrywanym budynku;
 • dodano parametry charakteryzujące system wentylacji, wypełniany w przypadku występowania połączonych systemów ogrzewania i wentylacji, oraz dodano odnośnik nr 30;
 • dodano przykłady zaleceń, które mają wpłynąć na poprawę efektywności energetycznej systemu ogrzewania;
 • we wzorze protokołu z kontroli systemu ogrzewania dodano oświadczenie, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

 

W załączniku nr 2 określono nowy wzór protokołu z kontroli systemu klimatyzacji, w którym w porównaniu do obecnie stosowanego wzoru:

 • dodano informację o dostępnej dokumentacji z przeprowadzonej kontroli oraz dodano odnośnik nr 5;
 • dodano informację o liczbie systemów wentylacji;
 • dodano informację o liczniku chłodu;
 • dodano parametry charakteryzujące system wentylacji i klimatyzacji w punkcie 4.1., sekcję wypełnia się w przypadku występowania połączonych systemów klimatyzacji i wentylacji, dodano odnośnik nr 13;  
 • dodano przykłady zaleceń, które mają wpłynąć na poprawę efektywności energetycznej systemu klimatyzacji;
 • we wzorze protokołu z kontroli systemu klimatyzacji dodano oświadczenie, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttps://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/729


Adres internetowy dokumentu zmienianegohttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000513

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem nr 4/2023

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/