Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

21 lipca 2022

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 4/2022

Uwaga ważne!

 

Dnia 20.07.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)

 

Data wejścia w życie: 21.09.2022 r.

 

Dokument dotyczy:

Rozporządzenie to jest poprzedzone aktualnie jeszcze obowiązującymi rozporządzeniami:

  • Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 oraz z 2019 r. poz. 1643),
  • Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 735, z 2010 r. poz. 408, z 2012 r. poz. 608, z 2013 r. poz. 528, z 2014 r. poz. 858, z 2015 r. poz. 331 oraz z 2019 r. poz. 1642),które stracą moc w dniu wejścia w życie nowego rozporządzenia. Stosowanie przepisów dotychczasowych w sytuacjach szczególnych (np. wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego) zostało określone w § 115 i 116 rozporządzenia.

 

Nowe rozporządzenie określa następujące przepisy techniczno-budowlane:

  • warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
  • warunki techniczne użytkowania dróg publicznych,
  • warunki techniczne dotyczące autostrad płatnych.

Jest ono istotne również dla projektantów infrastruktury niezwiązanej z pasami drogowymi, bowiem inaczej opisuje zasady lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą (obecny § 140 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie) zasady dotyczące lokalizowania tzw. urządzeń obcych opisane są w § 97 nowego rozporządzenia.

 

Adres internetowy dokumentuhttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001518 

 

 


 

 

Dnia 15.07.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1494)

 

Data wejścia w życie: 30.07.2022 r.

 

Dokument dotyczy:
Rozporządzenie to jest poprzedzone rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej (Dz. U. poz. 1294), które straci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

Adres internetowy dokumentuhttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001494 

 

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/