Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

24 marca 2023

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 3/2023

 

Dnia 23.03.2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 553)

 

Data wejścia w życie: 23.04.2023 r. 
- z wyjątkiem art. 1 pkt 10 w zakresie art. 6g, który wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2024 r.

 

Zmiana dotyczy:

Nowelizacja przewiduje przede wszystkim w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, że odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego (albo budynku o funkcji mieszanej) musi być równa lub większa od dziesięciokrotności całkowitej jej wysokości – chyba, że plan miejscowy określi inną odległość, jednak nie mniejszą niż 700 metrów. Tym samym lekko łagodzona jest obecnie obowiązująca zasada 10H.

 

Ponadto wśród kwestii mających znaczenie dla inżynierów budownictwa warto odnotować, iż ustawa wprowadza nowe przepisy (dodaje się art. 4a–4b) ustalające zasady wzajemnej lokalizacji elektrowni wiatrowej i sieci elektroenergetycznych najwyższych napięć, a także dodaje się rozdział 2a określający zasady bezpiecznej eksploatacji elementów technicznych elektrowni wiatrowej.

 

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w art. 35 dodaje się ust. 6b, który zwalnia organ administracji architektoniczno-budowlanej z obowiązku sprawdzenia zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy – w przypadku tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących urządzenia infrastruktury technicznej, służące do pomiaru wietrzności na terenach, dla których w planie miejscowym ustalono przeznaczenie umożliwiające realizację produkcji, górnictwa i wydobycia lub gospodarowania odpadami.

 

Z kolei w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje się m.in.:

  • w art. 15, że plan miejscowy przewidujący możliwość lokalizacji budynków umożliwia również lokalizację mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz niebędących mikroinstalacją pozostałych instalacji odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię elektryczną z energii promieniowania słonecznego,
  • w art. 62 wydłuża się z 9 na 18 miesięcy termin, w którym postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić, a termin ten można przedłużyć na dodatkowy czas, nie dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli w okresie zawieszenia postępowania dokonano wyłożenia projektu planu miejscowego.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000553

 

Adres internetowy dokumentów zmienianych:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001496 - Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000961 - Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081991227 - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030800717 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20001221321 - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

 

Przebieg procesu legislacyjnego: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2938  

 

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 3/2023

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/