Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

16 lutego 2023

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 2/2023

 

Dnia 15.02.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. poz. 297)

 

Data wejścia w życie: 02.03.2023 r.

 

Dokument dotyczy

Wśród najważniejszych zmian w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia należy wymienić m.in.:

  • w § 3 w uproszczono procedurę przygotowania odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących budowli rolniczych, umożliwiając spełnienie warunków technicznych na podstawie ekspertyzy np. rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy zabezpieczeń przeciwpożarowych - w takich przypadkach inwestor nie będzie zobowiązany do uzyskania odstępstwa od warunków technicznych, 
  • w § 5 zrezygnowano z konieczności zapewnienia drogi przeciwpożarowej do budowli rolniczej i urządzenia budowlanego z nią związanego, aczkolwiek w zakresie dojść i dojazdów w zamian dodano wyrażenie: „przystosowane do prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym umożliwiające dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej porze roku”,
  • modyfikacji uległy zapisy dotyczące otwartych zbiorników na nawozy naturalne płynne w określone obecnie w § 6  i  § 29 obowiązującego rozporządzenia, w słowniczku umieszczono definicję zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej.    

 

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika przede wszystkim z potrzeby dostosowania do przepisów odrębnych:

  • rozporządzenie to było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 81), które traci moc z dniem 02.03.2023 r. - zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240),
  • uwzględnia ono również potrzebę dostosowania do przepisów art. 506 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.), którym uchylono art. 25 ustawy z dnia 10 lipca 1997 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 668, z późn. zm.).

 

Adres internetowy dokumentuhttps://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/297 

 

 


 

 

Dnia 14.02.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 291)

 

Data wejścia w życie: 14.02.2023 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r. 

 

Zmiana dotyczy:
Zmiana rozporządzenia wynika ze zmiany nazwy Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (Łukasiewicz-IMBiGS) wymienionego w tym dokumencie.

Wszelkie uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują moc.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000291 
Adres internetowy dokumentu zmienianegohttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011181263

 

 

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem nr 2/2023

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/