Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

29 sierpnia 2023

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 11/2023

 

Dnia 29.08.2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1722)

 

Data wejścia w życie: 13.09.2023 r.

 

Dokument dotyczy:
Celem ustawy są ułatwienia w nabywaniu przez gminy własności nieruchomości zajętych pod drogi ogólnodostępne stanowiące uzupełnienie sieci dróg służących potrzebom wspólnot lokalnych, a w konsekwencji uporządkowanie stosunków własnościowych infrastruktury drogowej oraz umożliwi dokonywanie nakładów inwestycyjnych na drogi, do których dotychczas gminy nie posiadały tytułu prawnego.

Decyzję o nabyciu nieruchomości wydaje właściwy miejscowo starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), który może złożyć wniosek o wydanie decyzji o nabyciu nieruchomości najpóźniej do dnia 31 grudnia 2035 r.

Konsekwencją przejścia na własność gminy nieruchomości zajętych pod drogę ogólnodostępną jest uzyskanie przez taką drogę statusu drogi publicznej zaliczanej do kategorii dróg gminnych. 

 

Adres internetowy dokumentuhttps://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1722 

 

Przebieg procesu legislacyjnegohttps://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3278

 

 


 

 

Dnia 29.08.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1724)

 

Data wejścia w życie: 13.09.2023 r.

 

Zmiana dotyczy:

Najważniejsze zmiany wprowadzane nowelizowanym rozporządzeniem to:

  • doprecyzowanie sposobu ustalania powierzchni zabudowy, której wartość decyduje o zaliczeniu systemów fotowoltaicznych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • podwyższenie progów powierzchni użytkowej dla inwestycji związanych z budową garaży i parkingów z 0,2 ha na 0,5 ha (na obszarach objętych formami ochrony przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody) oraz z 0,5 ha na 1,0 ha (na pozostałych obszarach).

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttps://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1724 


Adres internetowy dokumentu zmienianegohttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001839

 

 


 

 

Dnia 28.08.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1716)

 

Data wejścia w życie: 12.09.2023 r.

 

Dokument dotyczy:

Nowy akt zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 939).

Najważniejszą zmianą w stosunku do tracącego moc rozporządzenia jest rozszerzenie definicji dostawcy nieczystości ciekłych. Obecnie brak jest bowiem wyodrębnienia działalności jego w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001716


Adres internetowy dokumentu zmienianegohttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000939

 

 


 

 

Dnia 25.08.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1707)

 

Data wejścia w życie: 09.09.2023 r.

 

Dokument dotyczy:

Nowy akt zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 oraz z 2017 r. poz. 282), które zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) traci moc 
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001707


Adres internetowy dokumentu tracącego mochttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001853

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 11/2023

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/