Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

27 października 2022

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 10/2022

 

 

Dnia 27.10.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 7 października 2022 o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 2206) 

 

Data wejścia w życie: 28.04.2023 r.
 

Dokument dotyczy:

Wśród najistotniejszych zmian wprowadzanych ustawą należy wymienić m.in.:

  1. obowiązek przekazania przez osobę uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zlecającemu dokumentu zarówno w formie papierowej (tak jak ma to miejsce w chwili obecnej), jak i w formie elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej;
  2. uzupełnienia świadectwo charakterystyki energetycznej budynku o oświadczenie osoby, która sporządziła świadectwo, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;
  3. zmiany w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli źródeł ciepła niewymienionych w art. 23 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz wprowadzenia kontroli dla połączonych systemów ogrzewania pomieszczeń i wentylacji oraz systemów klimatyzacji lub połączonych systemów klimatyzacji i wentylacji. Obowiązujące przepisy dotyczą kontroli kotłów o mocy cieplnej od 20 kW, a urządzeń chłodniczych o mocy większej niż 12 kW, natomiast uchwalone przepisy wprowadzają dodatkowo obowiązek kontroli systemów ogrzewania oraz połączonych systemów ogrzewania i wentylacji oraz dla połączonych systemów klimatyzacji i wentylacji o mocy chłodniczej ponad 70 kW;
  4. w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wprowadza się obowiązek dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie kopii świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci papierowej albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci elektronicznej. Obowiązek ten nie dotyczy budynków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego, tj. budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, a także budynków zwolnionych z obowiązku sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej - na podstawie w art. 3 ust. 4 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków;
  5. zmienia się również art. 23 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków w zakresie wymaganych kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji, a jednocześnie art. 7 ustawy zmieniającej określa terminy tych kontroli w poszczególnych sytuacjach; 
  6. w art. 3 wprowadza się przepis dotyczący obowiązku instalacji systemów automatyki i sterowania dla budynków - w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. (jeżeli jest to uzasadnione technicznie i opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia), w budynkach niemieszkalnych wyposażonych w duże (powyżej 290 kW) systemy ogrzewania, klimatyzacji, połączone systemy ogrzewania i wentylacji lub klimatyzacji i wentylacji. Ponadto wskazano sposoby oceny zasadności tego montażu od strony technicznej i ekonomicznej, tj.:
    1. z technicznego punktu widzenia – stosuje się na podstawie opinii sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności;
    2. z ekonomicznego punktu widzenia – stosuje się na podstawie porównania początkowych kosztów instalacji systemów automatyki i sterowania dla budynków ze spodziewanymi oszczędnościami kosztów energii wynikającymi z instalacji tych systemów, przy czym okres zwrotu z inwestycji jest nie dłuższy niż 5 lat. 

 

Adres internetowy ustawy zmieniającejhttps://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2206 

 

Adres internetowy ustaw zmienianych:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000497 - Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002351 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

 

Przebieg procesu legislacyjnego: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2539

 

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem nr 10/2022

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/