Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

23 grudnia 2022

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 11/2022

 

 

Dnia 20.12.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687)

 

Data wejścia w życie: 21.12.2022 r. z wyjątkiem:                    
1) art. 46 i art. 48 pkt 3 wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.;
2) art. 39, art. 44 pkt 3, art. 48 pkt 1 i 2, art. 54, art. 62, art. 63, art. 68, art. 74 oraz art. 82 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;
3) art. 53 pkt 8 i 9 oraz art. 76 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 

Zmiana dotyczy:

Ustawa wprowadza m. in. max cenę za paliwa gazowe, zamraża wysokość stawek opłat dystrybucyjnych oraz inne mechanizmy ochronne przed nadmiernym wzrostem cen za paliwa gazowe.

 

Ważniejsze zmiany w innych ustawach:

 

  1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane dodaje się art. 82c ze względu na brak przepisów, które określałyby właściwość miejscową wojewody na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym i w wyłącznej strefie ekonomicznej.
    Organami właściwymi będą Wojewoda Pomorski i Zachodniopomorski oraz Pomorski i Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego - na określonych obszarach wskazanych w przepisie.
    Natomiast w przypadku obiektów i robót budowlanych realizowanych na obydwu obszarach, właściwy jest wojewoda oraz Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, na którego obszarze właściwości znajduje się obszarowo większa część danego zamierzenia.
  2. Zmiany w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne m.in. doprecyzowują kwestie dotyczące przekazywania w informacji o odmowie przyłączenia z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci i wskazywania przez przedsiębiorstwo energetyczne szacowanej wysokości opłaty za przyłączenie oraz sposobu jej kalkulacji.
    Dodatkowo realizacja takiego przyłączenia będzie mogła się odbyć poprzez przewidzenie możliwości budowy i rozbudowy odcinków sieci służących do przyłączenia przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci.
  3. W ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadza się definicje takich pojęć jak: wodór niskoemisyjny, wodór elektrolityczny i wodór odnawialny. 
  4. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne m.in. rozszerzono katalog robót budowlanych niewymagających pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego, poprzez dodanie do art. 395 pkt 17 wyłączającego z tego obowiązku ułożenie i utrzymywanie na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego kabli służących do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych, dla których wydane zostało pozwolenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, tj. pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki ich utrzymywania na obszarach na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002687  

 

Adres internetowy dokumentów zmienianych:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000317    - Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych                        
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566    - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970540348    - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne                        
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414    - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane    

 

Przebieg procesu legislacyjnego: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2804 

 


 

Dnia 23.12.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2747)

 

Data wejścia w życie: 07.01.2023 r

 

Zmiana dotyczy:

Ustawa dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja 2019 r., tj. przesądz iż w przypadku wprowadzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego po luce planistycznej, gmina płaci sprzedającemu nieruchomość (pełne) odszkodowanie w wysokości różnicy między dawnym planem (sprzed 1995 r.) a nowym planem, a nie jedynie w wysokości różnicy między wartością wynikającą z faktycznego wykorzystania nieruchomości a nowym planem.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttps://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2747 

 

Adres internetowy dokumentu zmienianegohttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000503

 

Przebieg procesu legislacyjnegohttps://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2322 

 

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 11/2022

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/