26 stycznia 2023

Cyfryzacja postępowań z zakresu ochrony środowiska

 

Jutro, tj. 27 stycznia 2023 r., wchodzą w życie przepisy umożliwiające wykorzystanie formularzy elektronicznych przy załatwianiu kolejnych spraw w procedurach związanych z ochroną środowiska. Dotyczy to następujących wniosków i zgłoszeń:

 

W chwili obecnej nie widać jeszcze, aby wskazane w ustawach podmioty uruchomiły usługę na swoich stronach internetowych, ale poniżej wskazano adresy Biuletynu Informacji Publicznej instytucji, na których powinny one być niebawem udostępnione.

W przypadku Wód Polskich prawdopodobnie składanie wniosków będzie się odbywało przez platformę e-Wody: https://wody.isok.gov.pl/e-wody.html, na której już obecnie istnieje możliwość załatwiania części spraw zdalnie, w tym:

  • wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie,
  • wniosek o udostępnienie informacji zgromadzonych w systemie informacyjnym gospodarowania wodami,
  • zgłoszenie urządzenia wodnego w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
  • wniosek o aktualizację wpisu urządzenia wodnego w systemie informacyjnym gospodarowania wodami.

Artykuł będzie aktualizowany, gdy odpowiednie systemy zostaną uruchomione.

 

System EDB

 

Przypominamy, że jutro również wchodzą w życie przepisy umożliwiające prowadzenie dziennika budowy w postaci elektronicznej w systemie EDB. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

 

Natomiast cyfryzacji procesu budowlanego poświęciliśmy odrębną stronę: https://zpr.pdl.piib.org.pl/cyfryzacja, na której wyjaśniamy jak w praktyce przygotować i przesyłać dokumenty w postaci elektronicznej oraz jak prowadzić elektroniczne dokumenty w trakcie budowy i użytkowania obiektu, w podziale na trzy etapy: projektowanie – budowę – użytkowanie obiektu budowlanego.

  

 


 

Szczegóły dotyczące wykorzystania formularzy elektronicznych przy załatwianiu spraw z zakresu ochrony środowiska zostały opisane w poniższych aktach prawnych:

 

  1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

​​​​​​​

1)    w art. 56 po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:
"6a. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 (o udzielenie zezwolenia na odstępstwa od zakazów gatunkowych), składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087).
6b. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 6, w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.";

 

2)    w art. 83b dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
"3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4. Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.";

 

3)    w art. 118 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
"3a. Zgłoszenia (w celu prowadzenia działań na obszarach form ochrony przyrody) dokonuje się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3b. Formularz zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.";

 

4)    w art. 118a po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
"4a. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4b. Formularz wniosku o wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.".

 

 

  1. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

 

w art. 73:
1)    po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087).";

 

2)    dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"4. Formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.".

 

 

  1. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne:

 

- po art. 397 dodaje się art. 397a w brzmieniu:
"Art. 397a. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, oceny wodnoprawnej, decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4, oraz o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego, a także zgłoszenie wodnoprawne składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Wzory wniosków oraz wzór zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, w tym w formie dokumentu elektronicznego, Prezes Wód Polskich opracowuje, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich.";

 

 

MRiT w sprawach dotyczących nowego Prawa budowlanego

Cyfryzacji ciąg dalszy - postępowania z zakresu ochrony środowiska oraz EDB

Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/