Od 27 stycznia 2023 r. inwestor (lub jego pełnomocnik) po otrzymaniu pozwolenia na budowę i założeniu konta w systemie EDB może wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie, zamiast tradycyjnego dziennika budowy w postaci papierowej - dziennika w postaci elektronicznej (EDB).

Usługa dostępna jest:

 • pod adresem: https://e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl/ (dostęp przez komputer lub laptop),
 • albo bezpośrednio z aplikacji EDB instalowanej na smartfon lub tablet - do pobrania w sklepach Apple Store i Google Play.

Logowanie do systemu odbywa się przez usługę Węzła Krajowego za pomocą trzech dowolnych metod uwierzytelnienia: profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna

 

Po otrzymaniu dostępu do dziennika w postaci elektronicznej inwestor może w systemie EDB dodać pozostałych uczestników procesu budowlanego, tj.: kierownika budowy, projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionego przedstawiciela inwestora. Od tego momentu będą oni mieli dostęp do tego dziennika i będą mogli dokonywać w nim wpisów.

 

Instrukcja obsługi EDB dostępna jest tutaj, natomiast na filmie pokazano jak założyć EDB.

 

 

Informacje praktyczne wynikające z przepisów

 

Od 27 stycznia 2023 r. zasady prowadzenia nowego dziennika budowy (zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej) opisane są nie tylko w przepisach Prawa budowlanego (art. 47a - 47v), a także w nowym rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45).

Aktualne i ujednolicone wersje tych aktów są dostępne na naszej stronie: zpr.pdl.piib.org.pl/ujednolicone-akty-prawne .

O różnicach pomiędzy zasadami prowadzenia dzienników założonych od 27 stycznia 2023 r. a wcześniejszymi, napisaliśmy w artykule: https://zpr.pdl.piib.org.pl/dziennik-budowy-i-elektroniczny-dziennik-budowy-w-systemie-edb

 

1. Dziennik budowy założony od 27 stycznia 2023 r. w postaci papierowej, będzie można zamienić w dowolnym momencie na dziennik w postaci elektronicznej. Natomiast EDB może być kontynuowany wyłącznie w postaci elektronicznej!

To ważna informacja dla kierowników budowy i innych uczestników procesu budowlanego, którzy być może nie czują się jeszcze na siłach aby zdecydować się na uczestnictwo w procesie budowlanym z takim dziennikiem - przed podjęciem funkcji należy więc upewnić na jaką postać tego dokumentu zdecyduje się inwestor.  

 

2. W przypadku prowadzenia EDB:

1)     inwestor udostępnia ten dziennik w systemie EDB pozostałym uczestnikom procesu budowlanego i innym uprawnionym osobom,

2)     kierownik budowy albo kierownik robót udostępnia ten dziennik w systemie EDB:

         a)     geodecie uprawnionemu wykonującemu na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa,

         b)     upoważnionym pracownikom organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych

– do dokonywania w nim wpisów.

 

3System EDB zapewnia inwestorowi możliwość pozbawienia uczestników procesu budowlanego dostępu do dziennika budowy w postaci elektronicznej, jednak nie może ono utrudniać lub uniemożliwiać uczestnikom procesu budowlanego wykonywania praw lub obowiązków wynikających z przepisów.

Po zwolnieniu z pełnionej funkcji, osoby pozbawione dostępu do takiego dziennika będą miały jeszcze 14 dni na uzupełnienie w nim wpisów.

 

4. Przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy inwestor będzie zobowiązany do podania jedynie numeru dziennika (zamiast oryginału), w przypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej (EDB). 

 

5. Organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie mógł wydawać dzienniki budowy w postaci papierowej do 31 grudnia 2029 r. Po tej dacie organy AAB będą mogły wydawać już tylko dostępy do elektronicznych dzienników przez system EDB.

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia EDB dotyczy wyłącznie robót budowlanych prowadzonych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.

 

Jednak planowana nowelizacja Prawa budowlanego zakłada przyspieszenie ostatecznego terminu ich wydawania do 31 maja 2023 r., z wyjątkiem dziennika budowy dotyczącego budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dla których dziennik budowy w postaci papierowej będzie mógł być wydawany do 31 maja 2026 r.

Jak tylko nowe przepisy zostaną uchwalone będziemy informować o ich ostatecznym kształcie.

Jeśli chcesz otrzymywać na adres e-mail informacje o tej nowelizacji i innych zmianach przepisów, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

 

6. Odpowiedzi na szereg dodatkowych dodatkowych pytań znajdują się na stronie GUNB.

 

 

 

 

Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

System EDB

 


 

Data ostatniego ujednolicenia aktów prawnych: 17.09.2022 r.

 

Szukasz innego ujednoliconego przepisu? 

Informację o tekstach wszystkich aktualnych aktów prawnych dotyczących budownictwa znajdziesz na naszej stronie: narzędzia 

Budownictwo ogólnie

 • Ustawa - Prawo budowlane - link

 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - link

 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - link

 • Ustawa - Prawo energetyczne - link

 

 • Ustawa o drogach publicznych - link

 • Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - link

 • Rozporządzenie w sprawie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (od 21.09.2022) - link

 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - link

 

Drogi i planowanie przestrzenne

Środowisko

 • Ustawa - Prawo ochrony środowiska - link

 • Ustawa o ochronie przyrody - link

 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - link

 • Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - link

 

 • Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego - link

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej - link

 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - link

 • Ustawa - Prawo wodne - link

 • Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne - link

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami - link

 

Administracja i inne

Ujednolicone teksty przepisów

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/