1. Od 1 stycznia 2023 r. właściciel lub zarządca obiektu może założyć książkę obiektu budowlanego w postaci elektronicznej w systemie c-KOB. System działa pod adresem: https://c-kob.gunb.gov.pl/.

Film na temat logowania i zakładania c-KOB został udostępniony na kanale GUNB: https://www.youtube.com/watch?v=eb-L5uH4Zqg.

 

2. Zakres podmiotów zobowiązanych do prowadzenia książki obiektu budowlanego co do zasady nie zmienia się (nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budownictwa zagrodowego i letniskowego, czy dróg lub obiektów mostowych, dla których prowadzona jest książka drogi lub książka obiektu mostowego).

Aplikacja c-KOB w ramach prowadzenia książki umożliwia wprowadzanie informacji o ekspertyzach i badaniach technicznych oraz danych dotyczących kontroli okresowych, o których mowa w art. 62 ustawy - Prawo budowlane. Inne funkcjonalności systemu to m.in.:

 • funkcja powiadamiania o zbliżających się kontrolach i przeglądach okresowych,
 • automatyczne przekazywanie wymaganych dokumentów organom,
 • niwelowanie ryzyka pracy w obiektach bez aktualnych przeglądów, czy kosztów związanych z karami za użytkowanie obiektów bez aktualnych przeglądów.

 

3. Wpisu w książce obiektu budowlanego dokonuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności, której wpis dotyczy. Jednak w przypadku awarii lub przerwy w działaniu systemu c-KOB, wpisu dokonuje się niezwłocznie po ustaniu tej awarii lub przerwy.

 

4. Obecnie właściciele i zarządcy obiektów budowlanych, mogą zakładać książkę obiektu budowlanego w postaci papierowej do 31 grudnia 2023 r.

Natomiast każdy właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, który ma lub będzie miał założoną książkę obiektu budowlanego papierową - do dnia 31 grudnia 2026 r. musi założyć książkę obiektu budowlanego w systemie c-KOB, a dotychczasową książkę w postaci papierowej jest zobowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu.

 

Jednak planowana nowelizacja Prawa budowlanego zakłada przyspieszenie ostatecznego terminu obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego w systemie c-KOB:

 • przewiduje się likwidację okresu przejściowego (31 grudnia 2023 r.) umożliwiającego zakładania książki obiektu budowlanego w postaci papierowej, a tym samym każdy obiekt budowlany oddawany do użytkowania, dla którego istnieje obowiązek prowadzenia książki - po wejściu w życie procedowanej ustawy będzie musiał ją prowadzić wyłącznie w systemie c-KOB,
 • skraca się termin, w którym właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, który ma założoną książkę obiektu budowlanego w tradycyjnej postaci musi ją zamknąć i zacząć prowadzić w systemie c-KOB w terminie do dnia 31 maja 2023 r
   

Jak tylko nowe przepisy zostaną uchwalone będziemy informować o ich ostatecznym kształcie.

Jeśli chcesz otrzymywać na adres e-mail informacje o tej nowelizacji i innych zmianach przepisów, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

 

 

Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

System c-KOB

 


 

Data ostatniego ujednolicenia aktów prawnych: 17.09.2022 r.

 

Szukasz innego ujednoliconego przepisu? 

Informację o tekstach wszystkich aktualnych aktów prawnych dotyczących budownictwa znajdziesz na naszej stronie: narzędzia 

Budownictwo ogólnie

 • Ustawa - Prawo budowlane - link

 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - link

 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - link

 • Ustawa - Prawo energetyczne - link

 

 • Ustawa o drogach publicznych - link

 • Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - link

 • Rozporządzenie w sprawie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (od 21.09.2022) - link

 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - link

 

Drogi i planowanie przestrzenne

Środowisko

 • Ustawa - Prawo ochrony środowiska - link

 • Ustawa o ochronie przyrody - link

 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - link

 • Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - link

 

 • Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego - link

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej - link

 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - link

 • Ustawa - Prawo wodne - link

 • Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne - link

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami - link

 

Administracja i inne

Ujednolicone teksty przepisów

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/