Mapa drogowa SOPAB

W ramach realizacji projektu System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB) – do czerwca 2023 r. planowane jest wdrożenie w organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego podstawowej wersji systemu (MVP) do 
obsługi postepowań.

 

Zakres projektu obejmuje:

 • obsługę przez System SOPAB podstawowych (kluczowych) procesów w organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
 • integrację z EZD RP,
 • integrację z systemem e-Budownictwo,
 • integrację z systemem Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń,
 • uwzględnienie realizacji funkcji raportowania na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Więcej szczegółów jest tutajtutaj.

 

Uruchomienie tego systemu mogłoby oznaczać poważny krok w cyfryzacji prowadzenia procesu inwestycyjnego, bowiem w docelowej postaci zakłada on szereg rozwiązań o charakterze rewolucyjnym, w tym m.in.:

 • koordynacja działań wszystkich organów, które zaangażowane są w proces wydawania decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń poprzedzających złożenie wniosku o pozwolenie na budowę dla danej inwestycji - w jednym miejscu i poprzez wymianę komunikacji pomiędzy organami,
 • wyeliminowanie konieczności przesyłania dokumentów papierowych,
 • brak wstrzymywania biegu spraw, ciągłość w przyjmowaniu wniosków i wydawaniu decyzji np. w okresie pandemii, czy możliwość załatwiania spraw i kontaktowania się z urzędem drogą elektroniczną, a przez to stały dostęp do statusu swojej sprawy, bez konieczności wizyt lub telefonów do urzędu jedynie w wyznaczonych dniach i godzinach.

 

Zgodnie z opublikowaną mapą drogową ostatni etap wprowadzenia SOPAB do użytku ma nastąpić w 2025 roku.

 

System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie

Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

SOPAB

 


 

Data ostatniego ujednolicenia aktów prawnych: 17.09.2022 r.

 

Szukasz innego ujednoliconego przepisu? 

Informację o tekstach wszystkich aktualnych aktów prawnych dotyczących budownictwa znajdziesz na naszej stronie: narzędzia 

Budownictwo ogólnie

 • Ustawa - Prawo budowlane - link

 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - link

 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - link

 • Ustawa - Prawo energetyczne - link

 

 • Ustawa o drogach publicznych - link

 • Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - link

 • Rozporządzenie w sprawie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (od 21.09.2022) - link

 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - link

 

Drogi i planowanie przestrzenne

Środowisko

 • Ustawa - Prawo ochrony środowiska - link

 • Ustawa o ochronie przyrody - link

 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - link

 • Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - link

 

 • Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego - link

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej - link

 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - link

 • Ustawa - Prawo wodne - link

 • Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne - link

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami - link

 

Administracja i inne

Ujednolicone teksty przepisów

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/