1. Od dnia 10 sierpnia 2022 r. wniosek o pozwolenie na budowę (jak i szereg innych wniosków w procedurach budowlanych) w formie dokumentu elektronicznego składa się wyłącznie za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.

 

 2. Podsumowując poprzednie kroki, Jan Nowak powinien dysponować minimum następującymi plikami:

 • wniosek.pdf – który teoretycznie nie musi być opatrzony podpisem elektronicznymi Jana Nowaka (o ile inwestor jest jeden), gdyż podpis zaufany pod tym dokumentem zostanie zrealizowany w trakcie wysyłki dokumentów przez ePUAP, jednak istnieją rozbieżności interpretacji przepisów w tej kwestii,
 • oswiadczenie.pdf – j.w. 
 • PZT_PAB_ZL_2022.12.15.pdf – który musi być opatrzony podpisami projektantów.
   

W zależności od konkretnego przypadku do wymienionej listy należałoby dodać inne załączniki np. inne pliki projektu, kopię decyzji WZ, czy oryginał pełnomocnictwa. Nazwa prawie każdego z nich może być dowolna – z wyłączeniem pliku projektu budowlanego, który musi mieć nazwę ściśle określoną w załączniku do rozporządzenia.

 

3. Przed przesłaniem plików na skrzynkę podawczą urzędu należy zalogować się do ePUAP. Instrukcja logowania znajduje się tutaj (pkt 25-29).

 

4. Po zalogowaniu się w ePUAP można wniosek podpisać i wraz z załącznikami wysłać zgodnie z instrukcją, która znajduje się tutaj (pkt 30-35).

 

5. Jeśli w przygotowanym wniosku Jan Nowak (lub jego pełnomocnik) zaznaczył odpowiednią opcję i wskazał adres skrzynki ePUAP, to dalsza część korespondencji z urzędem będzie również odbywała się drogą elektroniczną.

Aby ustalić adres własnej skrzynki ePUAP, który podajemy we wniosku, należy zalogować się na stronie epuap.gov.pl , a następnie wybrać:

Moja skrzynka→ Operacje → znak + (aby rozwinąć menu) → Informacje szczegółowe, w tym miejscu na końcu listy znajduje się adres naszej skrzynki.

 

Jeżeli jednak Jan Nowak nie wyrazi zgody na komunikację elektroniczną, to pismo organ doręczy mu poprzez operatora w postaci papierowej, ale projekt powinien być w takiej sytuacji dołączony na nośniku cyfrowym (np. płyta CD) i opatrzony podpisem elektronicznym organu.

 

Odpowiedź na szereg bardziej szczegółowych pytań można znaleźć tutaj.

 

Wysyłamy wniosek z załącznikami

1.  Wniosek najwygodniej przygotować w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo. Znajdują się tam wszystkie obowiązujące w budownictwie druki pism i wniosków, w tym druk oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

System jest intuicyjny, ale dostępna jest również szczegółowa instrukcja jego obsługi, która znajduje się tutaj (pkt 1-24).

W efekcie nawet inwestor, nazwijmy go Jan Nowak - niebędący specjalistą od procedur budowlanych, jest w stanie samodzielnie przygotować i złożyć dowolny wniosek. Oczywiście zamiast osobistego zaangażowania może te czynności powierzyć pełnomocnikowi - profesjonalnemu (radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy, doradca podatkowy) lub projektantowi, któremu zlecił opracowanie projektu budowlanego.

 

2Od 1 lipca 2021 r. niemal wszystkie dokumenty będące załącznikami do wniosku o pozwolenie na budowę można dołączyć w postaci ich kopii. Wyjątek od tej reguły stanowią następujące załączniki, które muszą być oryginalne:

 • projekt (przy czym załączone do niego dokumenty mogą być kopiami),
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • pełnomocnictwo (jeśli występuje),
 • załącznik graficzny (jeśli występuje) określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w przypadku zamierzenia budowlanego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

 

3. Podpisy pod załącznikami do wniosku.

3.1. Załączniki w postaci elektronicznej wystawione przez Jana Nowaka, których obowiązkową postacią jest oryginał, powinny być opatrzone jego podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym, lub osobistym z e-dowodu.

 

3.2. W przypadku pełnomocnictw wystawionych przez Jana Nowaka:

 • jego pełnomocnik profesjonalny (radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy, doradca podatkowy) może sam wykonać odpis pełnomocnictwa w formie elektronicznej i uwierzytelnić go swoim podpisem elektronicznym,
 • natomiast jego pełnomocnik zwykły (projektant) powinien przesłać podpisany przez Jana Nowaka oryginał pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego, papierowego lub potwierdzoną przez notariusza kopię.

 

3.3. W celu wykonania obowiązku załączenia oryginału załącznika w postaci elektronicznej, który jest podpisany przez inne podmioty niż Jan Nowak, można rozważyć skorzystanie z jednej z przykładowych opcji:

 • postarać się uzyskać dokument w postaci elektronicznej, wraz z podpisem elektronicznym podmiotu, który wystawił dokument. W przypadku projektu budowlanego taki warunek spełnia podpis elektroniczny projektanta (projektantów i sprawdzających - jeśli występują) na pliku projektu, lub
 • w przypadku posiadania dokumentu w postaci papierowej, dokonać jego elektronicznego odpisu z poświadczeniem zgodności z dokumentem przez notariusza (art. 97 § 2 ustawy Prawo o notariacie), lub
 • w przypadku postaci papierowej dokumentu wydanego przez podmiot publiczny, której inwestor nie może uzyskać utrwalonego w postaci elektronicznej – inwestor może uwierzytelnić go osobiście, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego (art. 220 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego). W takim jednak przypadku organowi administracji publicznej przysługuje prawo żądania przedłożenia oryginału dokumentu jeśli miałby wątpliwości co do jego autentyczności lub jeżeli byłoby to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy.

 

4. W przypadku oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – Jan Nowak sporządza je zgodnie ze wzorem również dostępnym w portalu e-Budownictwo i zapisuje do pliku, np. o nazwie oswiadczenie.pdf, a następnie opatruje swoim podpisem elektronicznym.

Tak przygotowane oświadczenie musi zostać potraktowane przez urząd jak oryginał.

 

Jako ciekawostkę dodajmy jednak, że teoretycznie Jan Nowak mógłby zrezygnować podpisu elektronicznego pod tym oświadczeniem, w zamian za uznanie za wystarczający jego podpis zaufany, jakim opatruje podanie w trakcie wysyłki plików dokumentów przez ePUAP, jednak pojawiają się rozbieżności interpretacji przepisów w tej kwestii. Otóż niektóre urzędy twierdzą, że każdy załącznik przesyłany za pośrednictwem ePUAP, w tym również wniosek Jana Nowaka będący załącznikiem do formularza wypełnianego na platformie ePUAP, należy podpisać oddzielnie jego podpisem elektronicznym. Ich zdaniem użycie podpisu zaufanego w trakcie procedury wysyłania podania przez platformę obejmuje tylko krótką wiadomość zamieszczoną w formularzu (podanie), a nie załączniki do niego.

 

Z kolei Ministerstwo Cyfryzacji twierdzi, że to jest nieprawidłowa praktyka tych urzędów, a użyty na platformie podpis elektroniczny obejmuje całość korespondencji, w tym załączniki. Taką samą informację możemy uzyskać w pliku pomocy umieszczonym na platformie ePUAP: klik (str. 17):

 

Ministerstwo Cyfryzacji twierdzi, że podpis elektroniczny obejmuje całość korespondencji przez ePUAP, czyli również załączniki

 

5. Jeżeli w danej sprawie obok Jana Nowaka występuje kilku innych inwestorów, to podobnie jak w przypadku projektantów podpisujących projekt budowlany - kolejno każdy inwestor może złożyć swój elektroniczny podpis i przekazać dokument do podpisu dla kolejnego inwestora. Na końcu jeden z nich prześle podpisany elektronicznie dokument na skrzynkę podawczą urzędu.

 

Przygotowanie wniosku i załączników

Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

Składanie wniosków w postaci elektronicznej

 


 

Data ostatniego ujednolicenia aktów prawnych: 17.09.2022 r.

 

Szukasz innego ujednoliconego przepisu? 

Informację o tekstach wszystkich aktualnych aktów prawnych dotyczących budownictwa znajdziesz na naszej stronie: narzędzia 

Budownictwo ogólnie

 • Ustawa - Prawo budowlane - link

 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - link

 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - link

 • Ustawa - Prawo energetyczne - link

 

 • Ustawa o drogach publicznych - link

 • Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - link

 • Rozporządzenie w sprawie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (od 21.09.2022) - link

 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - link

 

Drogi i planowanie przestrzenne

Środowisko

 • Ustawa - Prawo ochrony środowiska - link

 • Ustawa o ochronie przyrody - link

 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - link

 • Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - link

 

 • Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego - link

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej - link

 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - link

 • Ustawa - Prawo wodne - link

 • Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne - link

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami - link

 

Administracja i inne

Ujednolicone teksty przepisów

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/