Schemat nazw plików PDF elementów projektu budowlanego

4. Rozwiązania projektowe w części rysunkowej należy sporządzić w postaci wektorowej. Ale już podkład do projektu, np. mapa, na której sporządzana będzie elektroniczna postać PZT – może być w postaci rastrowej.

W praktyce oznacza to, że PZT lub PAB opracowanego w programie typu CAD nie możemy fizycznie wydrukować i zrobić z tego wydruku skan (gdyż uzyskalibyśmy postać rastrową rysunku), lecz powinniśmy w programie typu CAD użyć dowolnego sterownika lub oprogramowania pozwalającego na wydruk danego rysunku do pliku w formacie PDF.  

 

5. Dopiero kompletnie przygotowany plik (pliki) możemy zacząć podpisywać podpisem elektronicznym. 

Każda edycja pliku lub ponowne połączenie poszczególnych elementów projektu w jeden plik, będzie wiązała się z koniecznością ponownego złożenia podpisów.

 

Na koniec więc każdy projektant i sprawdzający (jeśli jest wymagany) biorący udział w opracowaniu lub sprawdzeniu danej części projektu budowlanego w zakresie objętym danym plikiem komputerowym, musi opatrzyć ten plik swoim podpisem elektronicznym.

Szczegółowe informacje o rodzajach oraz sposobie posługiwania się podpisami elektronicznymi opisaliśmy tutaj.

 

1. Zacznijmy od tego, że projekt budowlany w postaci elektronicznej w zasadzie odpowiada projektowi w postaci papierowej.

Czyli projektant, który opracował projekt - zamiast go wydrukować i złożyć w papierowy tom (lub tomy), może go zapisać do pliku (lub plików) PDF odpowiadających tym tomom (zachowując pewne wymagania, o czym niżej) i gotowe!

Na rysunku w kolejnej części artykułu pokazano w sposób obrazowy tę zależność.

 

Niniejszy opis zakłada więc, że czytelnik wie jak sporządzić projekt budowlany w postaci papierowej, a także, że składa się on z czterech (poza nielicznymi wyjątkami) elementów: PZT, PAB, PT i załączników.

W przeciwnym wypadku proponujemy rozpocząć od zapoznania się z poradnikiem Prawo budowlane po zmianach w 2020-2022 r.

 

2. Z przyczyn technicznych i prawnych pomiędzy oboma postaciami projektu (papierową i elektroniczną) drobne różnice jednak występują, np.:

 

 • brak możliwości załączenia do wniosku o pozwolenie na budowę w jednym pliku PT z pozostałymi elementami projektu budowlanego (możliwość wspólnej oprawy jest możliwa tylko w przypadku projektu w postaci papierowej) - gdyż organ AAB nie ma prawa zatwierdzenia PT, dlatego nie może on być w tym samym pliku co PZT i PAB, 
   
 • o ile PZT, PAB i załączane do nich dokumenty należy sporządzić w takiej samej postaci (do wyboru: elektronicznej lub papierowej), to PT może być sporządzony w innej postaci niż PZT i PAB, np. jeżeli PZT i PAB zostały sporządzone w postaci papierowej, to nie ma przeszkód, aby PT został sporządzony w postaci elektronicznej (i odwrotnie).
  Natomiast w przypadku dokumentów legalizacyjnych do organu nadzoru budowlanego przedkłada się cały projekt budowlany (tj. zawierający PZT, PAB i PT) w jednolitej postaci: elektronicznej lub papierowej,
   
 • projektanci i sprawdzający projekt budowlany w postaci elektronicznej opatrują plik projektu podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub zaufanym), a nie stronę tytułową, rysunki, itp., jak jest w przypadku projektu w postaci papierowej.
  To może znacząco zmniejszyć ilość czasu poświęconego na składanie podpisów :), co w większych opracowaniach może mieć niebagatelne znaczenie!

 

Różnice pomiędzy projektem w postaci elektronicznej i papierowej

1. Stronę tytułową, spis treści, spis załączników, część opisową i część rysunkową projektu budowlanego w postaci elektronicznej zapisuje się w plikach komputerowych w formacie PDF, o wielkości pojedynczego pliku nieprzekraczającej 150 MB.

Element projektu w postaci załączników, takich jak opinie, uzgodnienia, pozwolenia, itp. może być sporządzony w innym cyfrowym formacie niż PDF.

 

2. W praktyce projektowej opis tworzymy z reguły w innym programie niż rysunki, a przez to na jeden element projektu składa nam się wiele plików. Należy te pliki połączyć, np. w dowolnym programie do edycji plików PDF, tworząc jeden plik zawierający np. PZT, PAB i załączniki (łącznie do 150 MB) lub kilka plików (każdy do 150 MB) - odpowiadających tomom, jak w przypadku projektu w postaci papierowej. 

 

3. Każdy plik elementu projektu budowlanego musi być oznaczony (nazwany) w odpowiedni sposób, określony w załączniku do rozporządzenia.

Jeśli projekt składa się z więcej niż jednego pliku, to każdy z nich stanowi osobny tom, będący odpowiednikiem oprawy wielotomowej elementów projektu w postaci papierowej.

 

SPOSÓB OZNACZANIA NAZW PLIKÓW KOMPUTEROWYCH PROJEKTU BUDOWLANEGO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Poz.

Elementy projektu budowlanego

Nazwa pliku w przypadku zapisu*

 

 

 

w jednym pliku

w więcej niż jednym pliku

       
1 projekt zagospodarowania działki lub terenu PZT_z PZT_x_z
2 projekt architektoniczno-budowlany PAB_z PAB_x_z
3 projekt techniczny PT_z PT_x_y_z
4 załączniki projektu budowlanego, w tym załączniki projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu techniczno-budowlanego i projektu technicznego ZL_z ZL_x_z
5 elementy, o których mowa w poz. 1 i 2 tabeli PZT_PAB_z  
6 elementy, o których mowa w poz. 1, 2 i 4 tabeli PZT_PAB_ZL_z  
7 elementy, o których mowa w poz. 1 i 4 tabeli PZT_ZL_z  
8 elementy, o których mowa w poz. 2 i 4 tabeli PAB_ZL_z  


Lub kliknij tutaj, aby przejść do tabeli.

 

* Objaśnienie skrótów w tabeli:   
1) x - oznacza kolejny numer pliku;

2) y - oznacza symbol określający zawartość tomu projektu technicznego zawierającego opracowanie wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w określonej specjalności, gdzie:

   a) AR - stanowi symbol specjalności architektonicznej,

   b) BO - stanowi symbol specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

   c) BM - stanowi symbol specjalności inżynieryjnej mostowej,

   d) BD - stanowi symbol specjalności inżynieryjnej drogowej,

   e) BK - stanowi symbol specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych i inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,

   f)  BH - stanowi symbol specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej,

   g) BW - stanowi symbol specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej,

   h) - stanowi symbol specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

   i)  IS - stanowi symbol specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

   j)  IE - stanowi symbol specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

   k) IN - stanowi symbol specjalności innej niż w lit. a-j,

   l)  WB - stanowi symbol więcej niż jednej specjalności;

3) z - oznacza datę sporządzenia plików napisaną w formacie rrrr.mm.dd.

 

Przykłady nazw plików komputerowych załączanych do wniosku o pozwolenie na budowę (PZT, PAB, ZAL) budynku jednorodzinnego:  

 • zawierającego elementy: PZT, PAB i załączniki (łącznie), sporządzonego 15 grudnia 2022 r.:  
  PZT_PAB_ZL_2022.12.15.pdf,
 • zawierających elementy: PZT, PAB (łącznie) i załączniki (odrębnie), sporządzonych 15 grudnia 2022 r.:  
  PZT_PAB_2022.12.15.pdf,     
  ZAL_2022.12.15.pdf (lub np. ZAL_2022.12.15.jpg - gdyż załączniki nie muszą być zapisane w cyfrowym formacie PDF.),
 • zawierających elementy: PZT, PAB i załączniki (każdy odrębnie), sporządzonych 15 grudnia 2022 r.:  
  PZT_2022.12.15.pdf,   
  PAB_2022.12.15.pdf,   
  ZAL_2022.12.15.pdf (lub np. ZAL_2022.12.15.jpg). 

 

Przykłady nazw plików komputerowych projektu technicznego (PT) budynku jednorodzinnego:  

 • zawierającego PT wielobranżowy, w jednym pliku, sporządzony 15 grudnia 2022 r.:  
  PT_2022.12.15.pdf,
 • zawierających PT w dwóch plikach, sporządzonych 15 grudnia 2022 r.:  
  PT_1_BO_2022.12.15.pdf,   
  PT_2_WB_2022.12.15.pdf,   
 • zawierających PT w czterech plikach, sporządzonych 15 grudnia 2022 r.:  
  PT_1_BO_2022.12.15.pdf,   
  PT_2_AR_2022.12.15.pdf
  PT_3_IS_2022.12.15.pdf,  
  PT_4_IE_2022.12.15.pdf.

 

Oprawa i nazwy plików PDF elementów projektu budowlanego

Tworzymy projekt w postaci elektronicznej

Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

Projekt budowlany w postaci elektronicznej

 


 

Data ostatniego ujednolicenia aktów prawnych: 17.09.2022 r.

 

Szukasz innego ujednoliconego przepisu? 

Informację o tekstach wszystkich aktualnych aktów prawnych dotyczących budownictwa znajdziesz na naszej stronie: narzędzia 

Budownictwo ogólnie

 • Ustawa - Prawo budowlane - link

 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - link

 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - link

 • Ustawa - Prawo energetyczne - link

 

 • Ustawa o drogach publicznych - link

 • Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - link

 • Rozporządzenie w sprawie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (od 21.09.2022) - link

 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - link

 

Drogi i planowanie przestrzenne

Środowisko

 • Ustawa - Prawo ochrony środowiska - link

 • Ustawa o ochronie przyrody - link

 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - link

 • Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - link

 

 • Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego - link

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej - link

 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - link

 • Ustawa - Prawo wodne - link

 • Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne - link

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami - link

 

Administracja i inne

Ujednolicone teksty przepisów

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/