1. Plik lub pliki projektu w postaci elektronicznej (przygotowane w sposób, o którym pisaliśmy tutaj) muszą zostać opatrzone podpisem elektronicznym każdego z projektantów biorących udział w opracowaniu projektu objętego tym plikiem. 

Np. jeśli mamy do czynienia z plikiem PZT projektowanego budynku jednorodzinnego z projektowanymi instalacjami zewnętrznymi (np. sanitarnymi, elektrycznymi), to plik ten powinny podpisać, w dowolnej kolejności i dowolnym rodzajem podpisu elektronicznego, wszystkie osoby posiadające uprawnienia budowlane objęte zakresem tego projektu (np. AR, IS, IE). 

Nie podpisuje się więc osobno (ani podpisem elektronicznym, ani tym bardziej odręcznym!) stron tytułowych, rysunków, czy dokumentów załączonych do takiego pliku, lecz jeden raz cały plik lub pliki, w których opracowaniu dana osoba uczestniczyła.    

 

2. Istnieją trzy formy podpisu elektronicznego do wyboru i każdy z projektantów może użyć dowolnego z nich w ramach podpisu tego samego pliku:

 • podpis kwalifikowany – usługa komercyjna, więcej na stronie: klik,
 • podpis zaufany - bezpłatna i powszechna forma podpisu wykorzystującego profil zaufany: klik, wada: max wielkość pliku to 10 MB, 
 • e-dowód, czyli podpis osobisty: klik, wada: max wielkość pliku to 5 MB.

Dla osób, które nie miały jeszcze okazji używać podpisu elektronicznego, szczegółowe instrukcje użycia ww. podpisów opracowano np. tutaj

 

3. W praktyce każdy z projektantów (i projektantów sprawdzających, jeśli istnieje obowiązek ich zapewnienia), którzy brali udział w opracowaniu danej części projektu budowlanego w zakresie objętym danym plikiem komputerowym, opatruje teraz ten plik - każdy z nich w dowolnej kolejności i dowolnym rodzajem podpisu elektronicznego - swoim podpisem, np.:

 • architekt – jako autor układu przestrzennego oraz formy architektonicznej projektowanego obiektu zawartego w PAB, który następnie przekazuje ten plik (np. przesyła e-mailem) do podpisu konstruktorowi,
 • konstruktor – jako autor opinii geotechnicznej dołączonej do PAB, a następnie przekazuje ten plik do podpisu np. „sanitarnikowi”, a ten z kolei - po złożeniu podpisu - elektrykowi, którzy odpowiadają za projektowane usytuowanie instalacji i sieci uzbrojenia terenu, czy innych urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym, itd.

 

4. Wszystkie narzędzia do podpisu elektronicznego oferują możliwość opatrzenia podpisywanego dokumentu odwzorowaniem graficznym tego podpisu. Choć takie odwzorowanie dobrze się prezentuje, to nie jest wymagane.

 

5. Plik (lub pliki) opatrzone podpisami przekazujemy inwestorowi, który w zależności od elementu projektu budowlanego:

 • wyśle je jako załącznik do zgłoszenia lub wniosku o pozwolenie na budowę (pliki zawierające PZT, PAB, ZAL),
 • wykorzysta w trakcie budowy i przekaże nadzorowi budowlanemu (pliki zawierające PT). 

 

Podpisujemy projekt

Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

Podpis elektroniczny na projekcie budowlanym

 


 

Data ostatniego ujednolicenia aktów prawnych: 17.09.2022 r.

 

Szukasz innego ujednoliconego przepisu? 

Informację o tekstach wszystkich aktualnych aktów prawnych dotyczących budownictwa znajdziesz na naszej stronie: narzędzia 

Budownictwo ogólnie

 • Ustawa - Prawo budowlane - link

 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - link

 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - link

 • Ustawa - Prawo energetyczne - link

 

 • Ustawa o drogach publicznych - link

 • Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - link

 • Rozporządzenie w sprawie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (od 21.09.2022) - link

 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - link

 

Drogi i planowanie przestrzenne

Środowisko

 • Ustawa - Prawo ochrony środowiska - link

 • Ustawa o ochronie przyrody - link

 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - link

 • Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - link

 

 • Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego - link

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej - link

 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - link

 • Ustawa - Prawo wodne - link

 • Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne - link

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami - link

 

Administracja i inne

Ujednolicone teksty przepisów

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/