1. Od dnia 10 sierpnia 2022 r. wnioski w procedurach budowlanych w formie dokumentu elektronicznego składa się wyłącznie za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.

 

 2. Przy każdym wniosku w portalu e-Budownictwo znajdują się szczegółowe wyjaśnienia, w tym lista załączników wymagana dla danego wniosku - na przykładzie zgłoszenia PB-18 wygląda to tak:

 

Załączniki do zgłoszenia

 

 

3. Przed przesłaniem plików na skrzynkę podawczą urzędu należy zalogować się do ePUAP. Instrukcja logowania znajduje się tutaj (pkt 25-29).

 

4. Po zalogowaniu się w ePUAP można wniosek podpisać i wraz z załącznikami wysłać zgodnie z instrukcją, która znajduje się tutaj (pkt 30-35).

 

5. Jeśli w przygotowanym wniosku inwestor (lub jego pełnomocnik) zaznaczył odpowiednią opcję i wskazał adres skrzynki ePUAP, to dalsza część korespondencji z urzędem będzie również odbywała się drogą elektroniczną. Aby ustalić adres własnej skrzynki ePUAP, który podajemy we wniosku, należy zalogować się na stronie epuap.gov.pl, a następnie wybrać:

Moja skrzynka→ Operacje → znak + (aby rozwinąć menu) → Informacje szczegółowe, w tym miejscu na końcu listy znajduje się adres naszej skrzynki.

 

Jeżeli jednak inwestor nie wyrazi zgody na komunikację elektroniczną, to ewentualną korespondencję organ będzie doręczał przez operatora.

 

Odpowiedź na szereg bardziej szczegółowych pytań można znaleźć tutaj.

 

Wysyłamy wniosek z załącznikami

1. Portal e-Budownictwo udostępnia wnioski, które można wypełnić i przesłać drogą elektroniczną we wszystkich procedurach budowlanych - w tym również tych, które są niezbędne w trakcie użytkowania obiektu budowlanego.

Co do zasady wypełnia je inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, ale w praktyce często pomaga mu w tym inżynier budownictwa. 

System jest intuicyjny, jednak dostępna jest również szczegółowa instrukcja jego obsługi, która znajduje się tutaj (pkt 1-24).

 

Wśród tych wniosków znajdują się:

 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3)
 • Zgłoszenie rozbiórki (PB-4)
 • Wniosek o uproszczoną legalizację (PB-15)
 • Wniosek o legalizację (PB-19)
 • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu (PB-18)

 

2Niemal wszystkie dokumenty będące załącznikami do wniosków można dołączyć w postaci ich kopii (np. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty wymagane przepisami prawa, itd.). Wszystkie takie dokumenty mogą być dołączone w postaci np. skanów lub zdjęć.

 

Wyjątek stanowią następujące załączniki, które muszą być oryginalne (jeśli występują w danym wniosku):

 • ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
 • pełnomocnictwo.

 

3. Załączniki w postaci elektronicznej elektroniczne, których obowiązkową postacią jest oryginał, powinny być opatrzone podpisem elektronicznym: kwalifikowany, zaufanym, lub osobistym z e-dowodu.

 

a) w przypadku pełnomocnictw:

 • pełnomocnik profesjonalny (radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy, doradca podatkowy) może wykonać odpis pełnomocnictwa w formie elektronicznej i uwierzytelnić go podpisem elektronicznym,
 • natomiast pełnomocnik zwykły powinien przesłać oryginał pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego, papierowego lub potwierdzoną przez notariusza kopię.

 

b) w celu wykonania obowiązku załączenia oryginału załącznika, który jest podpisany przez inne podmioty niż osoba składająca wniosek (np. ekspertyza), można rozważyć skorzystanie z jednej z przykładowych opcji:

 • uzyskać dokument w postaci elektronicznej, np. PT podpisany podpisem elektronicznym przez autora ekspertyzy,
 • w przypadku posiadania dokumentu w postaci papierowej, dokonać jego elektronicznego odpisu z poświadczeniem zgodności z dokumentem przez notariusza (art. 97 § 2 ustawy Prawo o notariacie).

 

4. Jeżeli w sprawie występuje kilku wnioskodawców, to podobnie jak w przypadku projektantów podpisujących projekt budowlany - kolejno każdy z nich może złożyć elektroniczny podpis i przekazać dokument do kolejnego wnioskodawcy do podpisu. Na końcu jeden z nich prześle podpisany elektronicznie dokument wraz z kopiami załączników na skrzynkę podawczą urzędu.

 

Przygotowanie wniosku i załączników

Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

Komunikacja elektroniczna w trakcie użytkowania obiektu

 


 

Data ostatniego ujednolicenia aktów prawnych: 17.09.2022 r.

 

Szukasz innego ujednoliconego przepisu? 

Informację o tekstach wszystkich aktualnych aktów prawnych dotyczących budownictwa znajdziesz na naszej stronie: narzędzia 

Budownictwo ogólnie

 • Ustawa - Prawo budowlane - link

 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - link

 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - link

 • Ustawa - Prawo energetyczne - link

 

 • Ustawa o drogach publicznych - link

 • Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - link

 • Rozporządzenie w sprawie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (od 21.09.2022) - link

 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - link

 

Drogi i planowanie przestrzenne

Środowisko

 • Ustawa - Prawo ochrony środowiska - link

 • Ustawa o ochronie przyrody - link

 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - link

 • Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - link

 

 • Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego - link

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej - link

 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - link

 • Ustawa - Prawo wodne - link

 • Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne - link

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami - link

 

Administracja i inne

Ujednolicone teksty przepisów

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/