1. Od dnia 10 sierpnia 2022 r. wnioski w procedurach budowlanych w formie dokumentu elektronicznego składa się wyłącznie za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.

 

 2. Przy każdym wniosku w portalu e-Budownictwo znajdują się szczegółowe wyjaśnienia, w tym lista załączników wymagana dla danego wniosku - na przykładzie zawiadomienia PB-12 wygląda to tak:

 

Załączniki do zawiadomienia

 

 

3. Przed przesłaniem plików na skrzynkę podawczą urzędu należy zalogować się do ePUAP. Instrukcja logowania znajduje się tutaj (pkt 25-29).

 

4. Po zalogowaniu się w ePUAP można wniosek podpisać i wraz z załącznikami wysłać zgodnie z instrukcją, która znajduje się tutaj (pkt 30-35).

 

5. Jeśli w przygotowanym wniosku inwestor (lub jego pełnomocnik) zaznaczył odpowiednią opcję i wskazał adres skrzynki ePUAP, to dalsza część korespondencji z urzędem będzie również odbywała się drogą elektroniczną. Aby ustalić adres własnej skrzynki ePUAP, który podajemy we wniosku, należy zalogować się na stronie epuap.gov.pl, a następnie wybrać:

Moja skrzynka→ Operacje → znak + (aby rozwinąć menu) → Informacje szczegółowe, w tym miejscu na końcu listy znajduje się adres naszej skrzynki.

 

Jeżeli jednak inwestor nie wyrazi zgody na komunikację elektroniczną, to ewentualną korespondencję organ będzie doręczał przez operatora.

 

Odpowiedź na szereg bardziej szczegółowych pytań można znaleźć tutaj.

 

Wysyłamy wniosek z załącznikami

1. Portal e-Budownictwo udostępnia wnioski, które można wypełnić i przesłać drogą elektroniczną we wszystkich procedurach budowlanych - w tym również tych, które są niezbędne w trakcie budowy.

Co do zasady wypełnia je inwestor, ale w praktyce często pomaga mu w tym kierownik budowy. 

System jest intuicyjny, jednak dostępna jest również szczegółowa instrukcja jego obsługi, która znajduje się tutaj (pkt 1-24).

 

Wśród tych wniosków znajdują się:

 • Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12)
 • Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy (PB-13)
 • Wniosek o wejście na sąsiadujący teren (PB-14)
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16)
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego (PB-16a)
 • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17)
 • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie - przed zakończeniem budowy (PB-17a)

 

2Niemal wszystkie dokumenty będące załącznikami do wniosków w trakcie budowy można dołączyć w postaci ich kopii (np. oświadczenia kierownika budowy: o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, czy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, jak również dokumentację geodezyjną, protokoły badań i sprawdzeń, zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności, oświadczenia projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu PT, itd.). Wszystkie takie dokumenty mogą być dołączone w postaci np. skanów lub zdjęć.

 

Wyjątek stanowią następujące załączniki, które muszą być oryginalne (jeśli występują w danym wniosku):

 • dziennik budowy,
 • projekt techniczny,
 • pełnomocnictwo,
 • oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

 

3. Załączniki w postaci elektronicznej elektroniczne, których obowiązkową postacią jest oryginał, powinny być opatrzone podpisem elektronicznym: kwalifikowany, zaufanym, lub osobistym z e-dowodu.

 

a) w przypadku pełnomocnictw:

 • pełnomocnik profesjonalny (radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy, doradca podatkowy) może wykonać odpis pełnomocnictwa w formie elektronicznej i uwierzytelnić go podpisem elektronicznym,
 • natomiast pełnomocnik zwykły powinien przesłać oryginał pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego, papierowego lub potwierdzoną przez notariusza kopię.

 

b) w celu wykonania obowiązku załączenia oryginału załącznika, który jest podpisany przez inne podmioty niż osoba składająca wniosek (np. projekt techniczny, czy dziennik budowy), można rozważyć skorzystanie z jednej z przykładowych opcji:

 • uzyskać dokument w postaci elektronicznej, np. PT podpisany podpisem elektronicznym przez projektanta i sprawdzającego (jeśli występuje),
 • w przypadku posiadania dokumentu w postaci papierowej (np. dziennika budowy), dokonać jego elektronicznego odpisu z poświadczeniem zgodności z dokumentem przez notariusza (art. 97 § 2 ustawy Prawo o notariacie).
  Biorąc jednak pod uwagę, że notarialne poświadczanie za zgodność z oryginałem dziennika budowy będzie kłopotliwe, w większości przypadków prostsze będzie dostarczenie oryginału dziennika budowy do organu nadzoru budowlanego. Istotna zmiana w tym zakresie nastąpi, gdy zostanie uruchomiony system EDB (elektroniczny dziennik budowy), co ma nastąpić od 27 stycznia 2023 r. Więcej na ten temat piszemy tutaj

 

4. Jeżeli w sprawie występuje kilku inwestorów, to podobnie jak w przypadku projektantów podpisujących projekt budowlany - kolejno każdy inwestor może złożyć elektroniczny podpis i przekazać dokument do kolejnego inwestora do podpisu. Na końcu jeden z nich prześle podpisany elektronicznie dokument wraz z kopiami załączników na skrzynkę podawczą urzędu.

 

Przygotowanie wniosku i załączników

Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

Komunikacja elektroniczna w trakcie budowy

 


 

Data ostatniego ujednolicenia aktów prawnych: 17.09.2022 r.

 

Szukasz innego ujednoliconego przepisu? 

Informację o tekstach wszystkich aktualnych aktów prawnych dotyczących budownictwa znajdziesz na naszej stronie: narzędzia 

Budownictwo ogólnie

 • Ustawa - Prawo budowlane - link

 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - link

 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - link

 • Ustawa - Prawo energetyczne - link

 

 • Ustawa o drogach publicznych - link

 • Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - link

 • Rozporządzenie w sprawie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (od 21.09.2022) - link

 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - link

 

Drogi i planowanie przestrzenne

Środowisko

 • Ustawa - Prawo ochrony środowiska - link

 • Ustawa o ochronie przyrody - link

 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - link

 • Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - link

 

 • Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego - link

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej - link

 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - link

 • Ustawa - Prawo wodne - link

 • Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne - link

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami - link

 

Administracja i inne

Ujednolicone teksty przepisów

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/